Romanian Translation (Română)

Guidelines

Translate all the sections below.
If necessary, you can choose words which represent the same or similar meaning to the original words.

Important Notes

How do I start translating?

  1. Click the “Edit This Page” button
    that will appear at the top of the page

  1. Item ID: This column represents the technical ID name for each text item. These are used for internal dev purposes and should not be edited or translated themselves.
  2. RESOURCE_ID: This row is used for internal dev purposes and should not be edited or translated.
  3. Placeholders: Whenever you see the 'percent' character ('%') it means there's a placeholder in the text. This means that SPEEDbit Video Accelerator replaces that placeholder with other text. For example, '%s', '@BRAND@' and '@yr@' are all placeholders that will be replaced with other text such as year, time etc.
  4. Names: There is no need to translate names such as SPEEDbit Video Accelerator.
  5. Community work & team effort: Many users can contribute to a single translation in any given time. Use the easy built-in wiki tools to compare, modify & publish your translations. you can leave notes and comments to other translators, or confer with them in the discussion area below.

☆ Updates ☆
July 2, 2013: An updated version of the Romanian translation was officially released! Get it here!
Help keep it updated by editing the text below.


Dialogue Window ID: 224 Install Wizard

Item ID Source text for translation Translated Text
ID1027 Setup Finished! Instalare încheiată!
ID1028 @BRAND@ installation finished. Instalarea aplicaţiei @BRAND@ s-a încheiat.
ID1034 Once you click Finish, your browser will take you to the @BRAND@ post installation page. From there you can learn how to use @BRAND@, search and find cool new videos,\nor troubleshoot any problem you might have. De-ndată ce apeşi pe „Încheiere”, navigatorul te va duce pe pagina de instalare. De-aici poţi învăţa cum să foloseşti aplicaţia @BRAND@, poţi căuta şi\ngăsi clipuri noi grozave. Sau poţi depana orice problemă pe care o întâmpini.
ID1029 Click Finish to end installation and start using @BRAND@ Apasă pe „Încheiere” pentru a încheia instalarea şi a începe să foloseşti @BRAND@
RESOURCE_ID - DLG_224

Dialogue Window ID: 237 Wizard Dialog

Item ID Source text for translation Translated Text
ID1041 The Configuration Wizard is gathering information. Please wait… Asistentul de configurare colectează informaţii. Te rugăm aşteaptă…
RESOURCE_ID - DLG_237

Dialogue Window ID: 107 Wizard Dialog

Item ID Source text for translation Translated Text
ID1022 Installation completed successfully! Instalarea s-a finalizat cu succes!
ID1031 Please click on Next button to choose and activate your @BRAND@ version. Te rugăm apasă pe butonul „Următorul” pentru a alege şi a activa versiunea aplicaţiei @BRAND@.
ID1033 Important: Important:
ID1032 Firewall users - Please approve / allow the application, when\nthe appropriate window comes up.\n\n\nClick Next to continue. Utilizatorii cu paravan de protecţie - te rugăm \naprobă/permite aplicaţia, atunci\ncând o fereastra corespunzătoare apare.\n\nApasă pe „Următorul” pentru a continua.
RESOURCE_ID - DLG_107

Dialogue Window ID: 202 Settings

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION @BRAND@ Settings Setări pentru @BRAND@
ID1000 Load Service on Startup Încarcă serviciul odată cu pornirea Windows-ului
ID1001 Show Now Accelerating Message Arată mesajul „Acum se accelerează”
ID1002 Hide Tray Icon Ascunde iconiţa din zona de notificare
ID1003 Restore defaults Restaurează setările implicite
ID1 OK Ok
ID2 Cancel Renunţă
ID1005 Help Ajutor
ID1065 Use Internet Explorer settings Foloseşte setările Internet Explorer
ID1066 Manual configuration: Configurare manuală:
ID1067 Direct connection (no proxy) Conexiune directă (fără proxy)
ID1103 Proxy Settings: Setări proxy:
ID1104 General Settings: Setări generale:
ID1068 Set @BRAND@ as browser proxy (IE only) Setează @BRAND@ ca navigator al proxy-ului (doar IE)
ID1095 Port: Port:
ID1096 Address: Adresă:
RESOURCE_ID - DLG_202

Dialogue Window ID: 239 About

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION About @BRAND@ Despre @BRAND@
ID1099 Code: Cod:
ID1046 @BRAND@ unregistered @BRAND@ neînregistrat
ID1105 Version Info Informaţii despre versiune
ID1097 Version: Versiune:
ID1106 Type: Tip:
ID1053 See supported video sites Vezi saiturile cu conţinut video suportate
ID1056 iTunes user? Utilizator iTunes?
ID1073 Subscribe to @BRAND@ for iTunes. Abonează-te la @BRAND@ pentru iTunes.
ID1058 Join Today! Alătură-te azi!
ID1059 SPEEDbit Privacy Policy Politica de confidenţialitate SPEEDbit
ID1060 @BRAND@ End User License Agreement Acordul de licenţă pentru utilizatorul @BRAND@
ID1061 Copyright (C) 1999-2014 SPEEDbit LTD Drepturi de autor (C) 1999 - 2014 SPEEDbit SRL
RESOURCE_ID - DLG_239

MENU - System Tray Menu dialog

Item ID Source text for translation Translated Text
ID3010 &Open Desch&ide
ID3021 Enter Activation Code Introdu codul de activare
ID3002 &Help A&jutor
ID57664 About Despre
ID3017 Check for Update Caută actualizări
ID3018 Settings Setări
ID3019 Run communication test Rulează testul de comunicare
ID57665 E&xit I&eşi
ID3026 &Open Desch&ide
ID3024 &Close În&chide
RESOURCE_ID - MENU

Dialogue Window ID: 30721

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION New Nou
ID1 OK OK
ID2 Cancel Renunţă
ID57670 &Help A&jutor
RESOURCE_ID - DLG_30721

Messages in settings dialogs or pop-up messages to users

Item ID Source text for translation Translated Text
ID105 Welcome to @BRAND@ Wizard Bun venit la asistentul de instalare pentru @BRAND@
ID106 Almost done - One more step to go!\nInstallation completed./nCommunication test about to begin.\nPlease click on Next to initiate Multi-connection\ncommunication test.\n Aproape gata - Încă un pas de realizat!\nInstalare finalizată./nTestul de comunicare e pe cale să înceapă.\nTe rugăm apasă pe „Următorul” pentru a iniţia testul de comunicare\n cu mai multe conexiuni.\n
ID110 Are you sure you want to exit the Configuration Wizard? Sunteţi sigur că doriţi să ieşiţi din asistentul de configurare?
ID111 @BRAND@ Wizard Asistentul de instalare pentru @BRAND@
ID116 Communications test failed. Testul de comunicare a eşuat.
ID117 We believe it might be a Security / Firewall issue.\nSee more details below Noi credem că ar putea fi o problemă legată de securitate \ paravanul de protecţie.\nVedeţi mai multe detalii mai jos
ID118 Success! multi-connection established. Click <Next> to continue Succes! Legătura cu multiplele conexiuni s-a stabilit. Apasă pe „Următorul” pentru a continua
ID119 Failure! multi-connection acceleration unsuccessful. Click <Restart Test> to retry. Eşec! Accelerarea prin multiplele conexiuni nu s-a realizat. Apasă pe „Reporneşte testul” pentru a reîncerca.
ID120 Finish Încheiere
ID121 Thank you for using @BRAND@ Îţi mulţumim că foloseşti @BRAND@
ID123 If you have 'Norton 2006' installed, we strongly recommend you upgrade to more current version ('Norton 2007'). It should solve all problems.\n\nFor additional information, contact our support at:\n@BRAND_ID@.videoaccelerator.com/support/ Dacă aveţi „Norton 2006” instalat, îţi recomandăm insistent să faci actualizarea la o versiune mai nouă („Norton 2007”). Ar trebui să rezolve toate problemele.\n\nPentru informaţii în plus contactează echipa de suport la:\n@BRAND_ID@.videoaccelerator.com/support/
ID124 Please make sure that @BRAND@ files are allowed / approved in your firewall, router or other security application.\n\nFor additional information, contact our support at:\n@BRAND_ID@.videoaccelerator.com/support/ Te rugăm asigură-te că fişierele lui @BRAND@ sunt permise/aprobate de către paravanul de protecţie, ruter sau altă aplicaţie de securitate.\n\nPentru informaţii în plus contactează echipa de suport la:\n@BRAND_ID@.videoaccelerator.com/support/
ID128 Now accelerating videos from +150 sites: Acum accelerează videoclipuri de pe peste 150 de saituri:
ID129 YouTube, DailyMotion, Metacafe, MySpace, FaceBook, AOL Video, ESPN and many more! YouTube, DailyMotion, Metacafe, MySpace, FaceBook, AOL Video, ESPN şi multe altele!
ID130 @BRAND@ Unregistered @BRAND@ neînregistrat
ID131 @BRAND@ Premium @BRAND@ Premium
ID132 YouTube, DailyMotion, Metacafe, MySpace, FaceBook, AOL Video, ESPN and many more! YouTube, DailyMotion, Metacafe, MySpace, FaceBook, AOL Video, ESPN şi multe altele!
ID133 Enter domain or IP address Introdu domeniul sau adresa IP
ID134 Enter port Introdu portul
ID135 Please enter a valid Port number (0 - 65536) Introdu un număr pentru port valabil (0 - 65536)
ID136 Please enter a valid Domain name or IP address\n(e.g. sample.proxy.com, 192.168.1.100) Introdu un nume de domeniu valabil sau adresă IP\n (ex: exemplu.proxy.ro, 192.168.1.100)
ID137 @BRAND@ - Settings error! @BRAND@ - Eroare la setări!
ID139 Get the premium video experience. Obţine experienţa video la nivel premium.
ID140 The premium web video experience. Experienţa video premium pe net.
ID141 Enjoy HD videos and iTunes purchases without the wait. Bucură-te de clipurile HD şi achiziţiile de pe iTunes fără să aştepţi.
ID142 @BRAND@ Premium \nlets you enjoy HD videos and iTunes downloads without the wait. @BRAND@ Premium \nîţi permite să te bucuri de clipurile HD şi de descărcările de pe iTunes fără să aştepţi.
ID143 Please Approve @BRAND@ in your Firewall and/or Antivirus to complete the Installation… Te rugăm aprobă @BRAND@ în paravanul de protecţie/antivirusul tău pentru a finaliza instalarea…
ID144 @BRAND@ - Application blocked @BRAND@ - Aplicaţie blocată
ID145 Please Restart your computer to complete the Installation.\nRestart now? Te rugăm reporneşte calculatorul pentru a încheia instalarea.\nReporneşti acum?
ID146 @BRAND@ - Reboot needed ! @BRAND@ - Repornire necesară !
ID147 It is required to Restart the machine to complete the Uninstall.\nUninstall and Restart? Este necesară repornirea calculatorului pentru a finaliza dezinstalarea.\nDezinstalezi şi reporneşti calculatorul?
ID149 Check out the video %s from %s I'm watching it smoothly with SPEEDbit Video Accelerator. Fii atent la clipul %s de la %s îl vizionez fără întreruperi cu SPEEDbit Video Accelerator.
ID150 Check out the video from %s I'm watching it smoothly with SPEEDbit Video Accelerator. Fii atent la clipul de pe %s îl vizionez fără întreruperi cu SPEEDbit Video Accelerator.
ID310 @BRAND@ Trial version Versiunea de evaluare @BRAND@
ID311 The ultimate web video experiance Experienţa video supremă pe net
ID312 @BRAND@ lets you enjoy smooth web videos and iTunes download without the wait. @BRAND@ îţi permite să te bucuri de clipurile HD fără întreruperi şi de descărcările de pe iTunes fără să aştepţi.
ID313 @BRAND@ Full version\n @BRAND@ Versiunea completă\n
ID314 The ultimate web video experiance Experinţa video supremă pe net
ID315 @BRAND@ lets you enjoy smooth web videos and iTunes download without the wait. @BRAND@ îţi permite să te bucuri de clipurile HD fără întreruperi şi de descărcările de pe iTunes fără să aştepţi.
ID2000 SPEEDbit Video Accelerator SPEEDbit Video Accelerator
ID2100 Last Brand Ultimul brand
ID3039 Twitter Update Actualizare Twitter
ID3047 Update failed Actualizare eşuată
ID3048 Your system clock appears to have been set back, possibly in an attempt to defeat the security system on this program. Please correct your system clock before trying to run this program again. Ceasul sistemului apare ca fiind în urmă, posibil într-o încercare de a frauda sistemul de securitate al acestui program. Te rugăm reglează ora ceasului înainte de a încerca să rulezi acest program iar.
ID3049 You need Video Accelerator Service to enjoy video accelerations.\nStrart service now? Ai nevoie de serviciul Video Accelerator pentru a te bucura de accelerări ale clipurilor.\nPorneşti serviciul acum?
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Message Windows

Item ID Source text for translation Translated Text
ID20001 Your Premium yearly subscription expired Abonamentul tău anual Premium a expirat
ID20002 Close Închide
ID20010 Downloading Update… Se descarcă actualizarea…
ID20011 Closing this window will not affect the download. Închiderea acestei ferestre nu va afecta descărcarea.
ID20020 Exiting… Ieşire…
ID20021 Please wait a few moments until video playback stops. Te rugăm aşteaptă câteva momente până când redarea clipului se opreşte.
ID20030 High Definition Înaltă definiţie
ID20031 HD Acceleration Disabled. Accelerarea HD dezactivată.
ID20032 Click to enable Clic pentru activare
ID20040 iTunes user! Utilizator iTunes!
ID20041 SPEEDbit Video Accelerator can accelerate your iTunes downloads SPEEDbit Video Accelerator poate accelera descărcările tale de iTunes
ID20042 Find out more Descoperă mai multe
ID20050 No new updates available Nicio actualizare nouă disponibilă
ID20051 OK Ok
ID20060 Now Accelerating… Acum se accelerează…
ID20061 HD Acceleration: <span class='disabled'>Disabled</span> Acceleraţia HD: <span class='disabled'>Dezactivată</span>
ID20062 Enable HD Acceleration Activează acceleraţia HD
ID20070 Now Accelerating… Acum se accelerează…
ID20071 High Definition Înaltă definiţie
ID20072 HD Acceleration Enabled Acceleraţie HD activată
ID20080 Please restart your computer in order to complete installation. Te rugăm reporneşte calculatorul pentru a finaliza instalarea.
ID20090 Please restart iTunes Application to accelerate successfully. Te rugăm reporneşte aplicaţia iTunes pentru a accelera cu succes.
ID20100 SPEEDbit Video Accelerator is disconnected. SPEEDbit Video Accelerator este desconectat.
D20101 Help me connect Ajută-mă să mă conectez
ID20110 SPEEDbit Video Accelerator is connected and ready SPEEDbit Video Accelerator este conectat şi pregătit
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Status Screen

Item ID Source text for translation Translated Text
ID21001 Video Acceleration Status Starea accelerării video
ID21002 Normal video acceleration Accelerare video normală
ID21003 Normal video acceleration Accelerare video normală
ID21004 More Info Mai multe informaţii
ID21005 HQ video acceleration Accelerare video HD
ID21006 High Quality video acceleration Accelerare video HQ
ID21007 More Info Mai multe informaţii
ID21008 HD video acceleration Accelerare video HD
ID21009 High Definition video acceleration Accelerare video HD
ID21010 More Info Mai multe informaţii
ID21011 Enable Activează
ID21012 iTunes downloads acceleration Accelerare pentru descărcările de pe iTunes
ID21013 iTunes downloads acceleration Accelerare pentru descărcările de pe iTunes
ID21014 More Info Mai multe informaţii
ID21015 Enable Activează
ID21016 Normal video acceleration Accelerare video normală
ID21017 Watch smooth web videos with bit rates up to 100 KBps without buffering &amp; interruptions. Vizionează clipurile lin cu rate de biţi de până la 100 kbps fără preîncărcarea clipurilor şi întreruperi.
ID21018 Learn more Învaţă mai multe
ID21019 Close Închide
ID21020 HQ video acceleration Accelerare video HQ
ID21021 Get fast streaming of YouTube &amp; other High Quality videos with bit rates between 100 &amp; 200 KBps. Obţine rapid transmisiile de YouTube şi alte clipuri HQ cu rate de biţi între 100 şi 200 kbps.
ID21022 Learn more Învaţă mai multe
ID21023 Close Închide
ID21024 HD Video Acceleration Accelerare video HD
ID21025 Stop waiting while you watch HD web videos with high bit rates above 200 KBps. Opreşte aşteptarea în timp ce vizionezi clipurile HD cu ratele de biţi mai mari de 200 kbps.
ID21026 Learn more Învaţă mai multe
ID21027 Close Închide
ID21028 iTunes downloads acceleration Accelerare în descărcările de pe iTunes
ID21029 SPEEDbit Video Accelerator also lets you download iTunes music, movies, and TV shows extremely fast. SPEEDbit Video Accelerator îţi permite şi descărcarea de conţinut audio de pe iTunes şi show-uri TV extrem de rapid.
ID21030 Learn more Învaţă mai multe
ID21031 Close Închide
ID21032 Send us your feedback Trimite-ne feedbackul tău
ID21033 Invite a friend Invită un prieten
ID21034 Supported Video Sites Saituri suportate cu conţinut video
ID21035 Supported video sites Saituri suportate cu conţinut video
ID21036 Options Opţiuni
ID21037 Options Opţiuni
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Online Alerts

Item ID Source text for translation Translated Text
ID22001 iTunes user! Utilizator iTunes!
ID22002 Accelerate your iTunes downloads Accelerează-ţi descărcările de pe iTunes
ID22003 Find out more Descoperă mai multe
ID22004 Don't show this message again. Nu mai afişa mesajul acesta iar.
ID22005 OK Ok
ID22010 A new update is available O actualizare nouă este disponibilă
ID22011 Download &amp; Install Descarcă şi instalează
ID22020 Watch HD videos, without the wait. Vizionează clipuri HD fără să aştepţi.
ID22021 Find out more Descoperă mai multe
ID22030 Watch smooth HD videos and accelerate iTunes downloads. Vizionează clipurile HD lin şi accelerează descărcările de pe iTunes.
ID22031 Find out more Descoperă mai multe
ID22040 <span class=“font11”>Welcome to</span><br />SPEEDbit Video Accelerator <span class=“font11”>Bun venit la</span><br/>SPEEDbit Video Accelerator
ID22041 Every web video just got better Fiecare clip începe să fie din ce în ce mai bun
ID22042 Learn more Învaţă mai multe
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Dialogue Window ID: 223 Wizard testing page

Item ID Source text for translation Translated Text
ID1019 Automatically approve my firewall notification Aprobă automat notificarea în paravanul de protecţie
ID1021 Restart Test Reporneşte testul
ID1026 Running multi-connection acceleration… Se rulează accelerarea cu multiplele conexiuni…
RESOURCE_ID - DLG_223See syntax for Wiki syntax.

Translated this page? Add yourself to the credits page.

Translation Info: Info

Key Value
FileName VAROM.LNG
Language Romanian
LanguageID $0418
DecLanguageID 1048
Codepage 1250
Stage Basic Translation
LanguageID2 Unicode
HelpFile None
Author SpeedBit
Contact support@videoaccelerator.com
Website www.speedbit.com
Product SPEEDbit Video Accelerator
Version 3.2.0.6
Revision 1
LastUpdated

Discussion

admin2, 2012/02/02 14:46

Congratulations everyone!
The Romanian translation has just been officially released - Get it here!. Cheers! oshrat

You could leave a comment if you were logged in.
va/translation_romanian.txt · Last modified: 2014/03/06 12:29 by admin
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
VA Home    Download Video Accelerator
Wiki - Terms of Use
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki


Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported