Polskie tłumaczenie (Polski)

Guidelines

Translate all the sections below.
If necessary, you can choose words which represent the same or similar meaning to the original words.

Important Notes

How do I start translating?

  1. Click the “Edit This Page” button
    that will appear at the top of the page

  1. Item ID: This column represents the technical ID name for each text item. These are used for internal dev purposes and should not be edited or translated themselves.
  2. RESOURCE_ID: This row is used for internal dev purposes and should not be edited or translated.
  3. Placeholders: Whenever you see the 'percent' character ('%') it means there's a placeholder in the text. This means that SPEEDbit Video Accelerator replaces that placeholder with other text. For example, '%s', '@BRAND@' and '@yr@' are all placeholders that will be replaced with other text such as year, time etc.
  4. Names: There is no need to translate names such as SPEEDbit Video Accelerator.
  5. Community work & team effort: Many users can contribute to a single translation in any given time. Use the easy built-in wiki tools to compare, modify & publish your translations. you can leave notes and comments to other translators, or confer with them in the discussion area below.

Comments

  1. A note from daniel.golicki - A 'High Definition' term keeps on getting more popular in Poland. It's used as frequently as the original one, so I'd rather stay with the English one.

☆ Updates ☆
July 2, 2013: An updated version of the Polish translation was officially released! Get it here!
Help keep it updated by editing the text below.


Dialogue Window ID: 224 Install Wizard

Item ID Source text for translation Translated Text
ID1027 Setup Finished! Instalacja zakończona!
ID1028 @BRAND@ installation finished. Instalacja @BRAND@ zakończona!
ID1034 Once you click Finish, your browser will take you to the @BRAND@ post installation page. From there you can learn how to use @BRAND@, search and find cool new videos,\nor troubleshoot any problem you might have. Gdy naciśniesz Zakończ, przeglądarka przeniesie Cię do strony po instalacji @BRAND@. Dowiesz się tam, jak używać @BRAND@, wyszukiwać i znajdować nowe, ciekawe filmy \nlub rozwiązywać problemy, które możesz napotkać.
ID1029 Click Finish to end installation and start using @BRAND@ Naciśnij Zakończ, aby zakończyć instalację i rozpocząć używanie @BRAND@.
RESOURCE_ID - DLG_224

Dialogue Window ID: 237 Wizard Dialog

Item ID Source text for translation Translated Text
ID1041 The Configuration Wizard is gathering information. Please wait… Narzędzie konfiguracji zbiera informacje. Proszę czekać…
RESOURCE_ID - DLG_237

Dialogue Window ID: 107 Wizard Dialog

Item ID Source text for translation Translated Text
ID1022 Installation completed successfully! Instalacja zakończona pomyślnie!
ID1031 Please click on Next button to choose and activate your @BRAND@ version. Naciśnij przycisk Dalej, aby wybrać i aktywować Twoją wersję @BRAND@
ID1033 Important: Ważne:
ID1032 Firewall users - Please approve / allow the application, when\nthe appropriate window comes up.\n\n\nClick Next to continue. Użytkownicy Firewalla - proszę dopuścić/odblokować aplikację, kiedy pojawi się wyskakujące okienko. \n\n\nNaciśnij Dalej, aby kontynuować.
RESOURCE_ID - DLG_107

Dialogue Window ID: 202 Settings

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION @BRAND@ Settings Ustawienia @BRAND@
ID1000 Load Service on Startup Załaduj przy starcie systemu
ID1001 Show Now Accelerating Message Pokaż wiadomość 'Trwa przyspieszanie'
ID1002 Hide Tray Icon Ukryj ikonę z zasobnika systemowego
ID1003 Restore defaults Przywróć ustawienia początkowe
ID1 OK OK
ID2 Cancel Anuluj
ID1005 Help Pomoc
ID1065 Use Internet Explorer settings Użyj ustawień Internet Explorera
ID1066 Manual configuration: Konfiguracja ręczna
ID1067 Direct connection (no proxy) Bezpośrednie połączenie (bez proxy)
ID1103 Proxy Settings: Ustawienia proxy
ID1104 General Settings: Ogólne ustawienia
ID1068 Set @BRAND@ as browser proxy (IE only) Ustaw @BRAND@ jako przeglądarkę proxy (tylko IE)
ID1095 Port: Port:
ID1096 Address: Adres:
RESOURCE_ID - DLG_202

Dialogue Window ID: 239 About

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION About @BRAND@ O @BRAND@
ID1099 Code: Kod
ID1046 @BRAND@ unregistered @BRAND@ niezarejestrowany
ID1105 Version Info Informacje o wersji
ID1097 Version: Wersja:
ID1106 Type: Typ:
ID1053 See supported video sites Zobacz obsługiwane strony z filmikami
ID1056 iTunes user? Użytkownik iTunes?
ID1073 Subscribe to @BRAND@ for iTunes. Zapisz się do @BRAND@ dla iTunes.
ID1058 Join Today! Dołącz dziś!
ID1059 SPEEDbit Privacy Policy Polityka prywatności SPEEDbit
ID1060 @BRAND@ End User License Agreement Końcowa umowa licencyjna użytkownika @BRAND@
ID1061 Copyright (C) 1999-2014 SPEEDbit LTD (C) 1999-2014 SPEEDbit LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone.
RESOURCE_ID - DLG_239

MENU - Sytstem Tray Menu dialog

Item ID Source text for translation Translated Text
ID3010 &Open &Otwórz
ID3021 Enter Activation Code Wpisz kod aktywacyjny
ID3002 &Help &Pomoc
ID57664 About &O
ID3017 Check for Update Sprawdź aktualizacje
ID3018 Settings Ustawienia
ID3019 Run communication test Uruchom test komunikacji
ID57665 E&xit W&yjście
ID3026 &Open &Otwórz
ID3024 &Close &Zamknij
RESOURCE_ID - MENU

Dialogue Window ID: 30721

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION New Nowy
ID1 OK OK
ID2 Cancel Anuluj
ID57670 &Help &Pomoc
RESOURCE_ID - DLG_30721

Messages in settings dialogs or pop-up messages to users

Item ID Source text for translation Translated Text
ID105 Welcome to @BRAND@ Wizard Witaj w instalatorze @BRAND@
ID106 Almost done - One more step to go!\nInstallation completed./nCommunication test about to begin.\nPlease click on Next to initiate Multi-connection\ncommunication test.\n Prawie gotowe - jeszcze tylko jeden krok! Zaraz rozpocznie się test komunikacji. \nKliknij Dalej, aby go rozpocząć.\n
ID110 Are you sure you want to exit the Configuration Wizard? Na pewno chcesz wyjść z narzędzia konfiguracji?
ID111 @BRAND@ Wizard Instalator @BRAND@
ID116 Communications test failed. Test komunikacji zakończony niepowodzeniem.
ID117 We believe it might be a Security / Firewall issue.\nSee more details below Z pewnością jest to wina antywirusa/firewalla.\n Zobacz szczegółowe informacje poniżej.
ID118 Success! multi-connection established. Click <Next> to continue Udało się! Ustanowiono przyśpieszanie wielopołączeniowe. Naciśnij <Dalej>, aby kontynuować.
ID119 Failure! multi-connection acceleration unsuccessful. Click <Restart Test> to retry. Nie udało się ustanowić przyspieszenia wielopołączeniowego. Naciśnij <Ponów test>, aby spróbować ponownie.
ID120 Finish Zakończ
ID121 Thank you for using @BRAND@ Dziękujemy za używanie @BRAND@
ID123 If you have 'Norton 2006' installed, we strongly recommend you upgrade to more current version ('Norton 2007'). It should solve all problems.\n\nFor additional information, contact our support at:\n@BRAND_ID@.videoaccelerator.com/support/ Jeśli masz zainstalowany 'Norton 2006', zdecydowanie zalecamy aktualizację do nowszej wersji ('Norton 2007'). To powinno rozwiązać wszystkie problemy. \n\nW celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z nami mailowo: \n@BRAND_ID@.videoaccelerator.com/support/
ID124 Please make sure that @BRAND@ files are allowed / approved in your firewall, router or other security application.\n\nFor additional information, contact our support at:\n@BRAND_ID@.videoaccelerator.com/support/ Upewnij się, że pliki @BRAND@ nie są blokowane przez Twój firewall, router lub inną aplikację zabezpieczającą. \n\nW celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z nami mailowo: \n@BRAND_ID@.videoaccelerator.com/support/
ID128 Now accelerating videos from +150 sites: Teraz przyśpieszanie filmów z ponad 150 stron:
ID129 YouTube, DailyMotion, Metacafe, MySpace, FaceBook, AOL Video, ESPN and many more! YouTube, DailyMotion, Metacafe, MySpace, FaceBook, AOL Video, ESPN i wiele innych!
ID130 @BRAND@ Unregistered @BRAND@ niezarejestrowany
ID131 @BRAND@ Premium @BRAND@ Premium
ID132 YouTube, DailyMotion, Metacafe, MySpace, FaceBook, AOL Video, ESPN and many more! YouTube, DailyMotion, Metacafe, MySpace, FaceBook, AOL Video, ESPN i wiele innych!
ID133 Enter domain or IP address Wpisz domenę lub adres IP
ID134 Enter port Wpisz port
ID135 Please enter a valid Port number (0 - 65536) Wpisz poprawny numer portu (0 - 65536)
ID136 Please enter a valid Domain name or IP address\n(e.g. sample.proxy.com, 192.168.1.100) Wpisz poprawną domenę lub adres ip\n (np. przyklad.proxy.com, 192.168.1.100
ID137 @BRAND@ - Settings error! @BRAND@ - błąd ustawień!
ID139 Get the premium video experience. Doświadcz oglądania filmów w jakości Premium.
ID140 The premium web video experience. Oglądanie filmów w jakości Premium.
ID141 Enjoy HD videos and iTunes purchases without the wait. Ciesz się oglądaniem filmów w jakości HD i ściąganiem z iTunes bez czekania.
ID142 @BRAND@ Premium \nlets you enjoy HD videos and iTunes downloads without the wait. @BRAND@ Premium pozwala Ci cieszyć się oglądaniem filmów w jakości HD i sciąganiem z iTunes bez czekania.
ID143 Please Approve @BRAND@ in your Firewall and/or Antivirus to complete the Installation… Dopuść @BRAND@ w twoim antywirusie i/lub firewallu, aby ukończyć
ID144 @BRAND@ - Application blocked @BRAND@ - aplikacja zablokowana
ID145 Please Restart your computer to complete the Installation.\nRestart now? Zresetuj komputer w celu ukończenia instalacji. \nZresetować teraz?
ID146 @BRAND@ - Reboot needed ! @BRAND@ - reset wymagany!
ID147 It is required to Restart the machine to complete the Uninstall.\nUninstall and Restart? W celu ukończenia procesu odinstalowania wymagany jest reset komputera. \nOdinstalować i zresetować?
ID149 Check out the video %s from %s I'm watching it smoothly with SPEEDbit Video Accelerator. Sprawdź film %s z %s Oglądam go płynnie używając SPEEDbit Video Accelerator.
ID150 Check out the video from %s I'm watching it smoothly with SPEEDbit Video Accelerator. Sprawdź film z %s Oglądam go płynnie używając SPEEDbit Video Accelerator.
ID310 @BRAND@ Trial version Próbna wersja @BRAND@
ID311 The ultimate web video experiance Niezwykłe doznania z filmami w sieci
ID312 @BRAND@ lets you enjoy smooth web videos and iTunes download without the wait. @BRAND@ pozwala ci cieszyć się płynnym buforowaniem filmów w sieci i ściąganiem z iTunes bez czekania.
ID313 @BRAND@ Full version\n Pełna wersja @BRAND@\n
ID314 The ultimate web video experiance Niezwykłe doznania z filmami w sieci
ID315 @BRAND@ lets you enjoy smooth web videos and iTunes download without the wait. @BRAND@ pozwala ci cieszyć się płynnym buforowaniem filmów w sieci i ściąganiem z iTunes bez czekania.
ID2000 SPEEDbit Video Accelerator SPEEDbit Video Accelerator
ID2100 Last Brand Ostatnia marka
ID3039 Twitter Update Aktualizacja Twittera
ID3047 Update failed Aktualizacja zakończona niepowodzeniem
ID3048 Your system clock appears to have been set back, possibly in an attempt to defeat the security system on this program. Please correct your system clock before trying to run this program again. Twój zegar systemowy został przestawiony, być może w celu oszukania systemu zabezpieczeń tego programu. Nastaw zegar systemowy, zanim uruchomisz ten program ponownie.
ID3049 You need Video Accelerator Service to enjoy video accelerations.\nStrart service now? Potrzebujesz usługi przyśpieszania filmów, aby cieszyć się przyśpieszaniem buforowania. \nWłączyć ją teraz?
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Message Windows

Item ID Source text for translation Translated Text
ID20001 Your Premium yearly subscription expired Twoja roczna subskrypcja premium wygasła
ID20002 Close Zamknij
ID20010 Downloading Update… Ściąganie aktualizacji
ID20011 Closing this window will not affect the download. Zamknięcie tego okna nie wpłynie na ściąganie.
ID20020 Exiting… Wyłączanie…
ID20021 Please wait a few moments until video playback stops. Poczekaj kilka chwil, aż odtwarzanie filmu się zatrzyma.
ID20030 High Definition wysoka rozdzielczość
ID20031 HD Acceleration Disabled. Przyśpieszanie HD wyłączone.
ID20032 Click to enable Klinij, aby włączyć
ID20040 iTunes user! Użytkowniku iTunes!
ID20041 SPEEDbit Video Accelerator can accelerate your iTunes downloads SPEEDbit Video Accelerator może przyśpieszać ściąganie z iTunes
ID20042 Find out more Dowiedz się więcej
ID20050 No new updates available Brak dostępnych nowych aktualizacji
ID20051 OK OK
ID20060 Now Accelerating… Trwa przyśpieszanie…
ID20061 HD Acceleration: <span class='disabled'>Disabled</span> Przyśpieszanie HD: <span class='disabled'>Wyłączone</span>
ID20062 Enable HD Acceleration Włącz przyśpieszanie
ID20070 Now Accelerating… Trwa przyśpieszanie…
ID20071 High Definition wysoka rozdzielczość
ID20072 HD Acceleration Enabled Przyśpieszanie HD włączone
ID20080 Please restart your computer in order to complete installation. Zresetuj komputer, aby dokończyć instalację.
ID20090 Please restart iTunes Application to accelerate successfully. Zresetuj aplikację iTunes, aby przyśpieszać ściągania.
ID20100 SPEEDbit Video Accelerator is disconnected. SPEEDbit Video Accelerator jest rozłączony.
D20101 Help me connect Pomóż mi się połączyć
ID20110 SPEEDbit Video Accelerator is connected and ready SPEEDbit Video Accelerator jest podłączony i gotowy
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Status Screen

Item ID Source text for translation Translated Text
ID21001 Video Acceleration Status Status przyśpieszania filmu
ID21002 Normal video acceleration Przyśpieszanie zwykłego filmu
ID21003 Normal video acceleration Przyśpieszanie zwykłego filmu
ID21004 More Info Więcej informacji
ID21005 HQ video acceleration Przyśpieszanie filmu w jakości HQ
ID21006 High Quality video acceleration Przyśpieszanie filmu w wysokiej jakości
ID21007 More Info informacji
ID21008 HD video acceleration Przyśpieszanie filmu w jakości HD
ID21009 High Definition video acceleration Przyśpieszanie filmu w wysokiej rozdzielczości
ID21010 More Info Więcej informacji
ID21011 Enable Włącz
ID21012 iTunes downloads acceleration Przyśpieszanie ściągania z iTunes
ID21013 iTunes downloads acceleration Przyśpieszanie ściągania z iTunes
ID21014 More Info Więcej informacji
ID21015 Enable Włącz
ID21016 Normal video acceleration Przyśpieszanie zwykłego filmu
ID21017 Watch smooth web videos with bit rates up to 100 KBps without buffering &amp; interruptions. Oglądaj filmy w sieci płynnie, z prędkością do 100KBS &amp; bez przerw w buforowaniu.
ID21018 Learn more Dowiedz się więcej
ID21019 Close Zamknij
ID21020 HQ video acceleration Przyśpieszanie filmu w jakości HQ
ID21021 Get fast streaming of YouTube &amp; other High Quality videos with bit rates between 100 &amp; 200 KBps. Uzyskaj szybkie buforowanie w YouTube &amp; inne filmy w jakości HQ z prędkością pomiędzy 100 &amp; 200 KBs.
ID21022 Learn more Dowiedz się więcej
ID21023 Close Zamknij
ID21024 HD Video Acceleration Przyśpieszanie filmu HD
ID21025 Stop waiting while you watch HD web videos with high bit rates above 200 KBps. Nie czekaj oglądając filmy HD dzięki wysokim prędkościom buforowania - ponad 200 KB/s.
ID21026 Learn more Dowiedz się więcej
ID21027 Close Zakmnij
ID21028 iTunes downloads acceleration Przyśpieszanie ściągania z iTunes
ID21029 SPEEDbit Video Accelerator also lets you download iTunes music, movies, and TV shows extremely fast. SPEEDbit Video Accelerator pozwala Ci również ściągać muzykę, filmy i telewizyjne show niezwykle szybko.
ID21030 Learn more Dowiedz się więcej
ID21031 Close Zamknij
ID21032 Send us your feedback Wyślij nam Twoją opinię
ID21033 Invite a friend Zaproś znajomego
ID21034 Supported Video Sites Obsługiwane strony z filmami
ID21035 Supported video sites Obsługiwane strony z filmami
ID21036 Options Opcje
ID21037 Options Opcje
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Online Alerts

Item ID Source text for translation Translated Text
ID22001 iTunes user! Użytkowniku iTunes!
ID22002 Accelerate your iTunes downloads Przyśpiesz swoje ściągania z iTunes
ID22003 Find out more Dowiedz się więcej
ID22004 Don't show this message again. Nie pokazuj więcej tej wiadomości
ID22005 OK OK
ID22010 A new update is available Nowa aktualizacja jest dostępna
ID22011 Download &amp; Install Ściągnij &amp; Zainstaluj
ID22020 Watch HD videos, without the wait. Oglądaj filmy HD bez czekania.
ID22021 Find out more Dowiedz się więcej
ID22030 Watch smooth HD videos and accelerate iTunes downloads. Oglądaj filmy HD płynnie i przyśpiesz ściągania z iTunes.
ID22031 Find out more Dowiedz się więcej
ID22040 <span class=“font11”>Welcome to</span><br />SPEEDbit Video Accelerator <span class=“font11”>Welcome to</span><br />SPEEDbit Video Accelerator
ID22041 Every web video just got better Każdy film w sieci właśnie zmienił się na lepsze
ID22042 Learn more Dowiedz się więcej
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Dialogue Window ID: 223 Wizard testing page

Item ID Source text for translation Translated Text
ID1019 Automatically approve my firewall notification Automatycznie przyjmij powiadomienie mojego firewalla
ID1021 Restart Test Wykonaj test ponownie
ID1026 Running multi-connection acceleration… Uruchamianie wielopołączeniowego przyśpieszania…
RESOURCE_ID - DLG_223See syntax for Wiki syntax.

Translated this page? Add yourself to the credits page.

Translation Info: Info

Key Value
FileName VAPOL.LNG
Language Polish
LanguageID $0415
DecLanguageID 1045
Codepage 1250
Stage Basic Translation
LanguageID2 Unicode
HelpFile None
Author SpeedBit
Contact support@videoaccelerator.com
Website www.speedbit.com
Product SpeedBit Video Accelerator
Version 3.2.0.6
Revision 1
LastUpdated

Discussion

admin2, 2012/02/02 14:47

Congratulations everyone!
The Polish translation has just been officially released - Get it here!. Cheers! oshrat

You could leave a comment if you were logged in.
va/translation_polish.txt · Last modified: 2014/03/06 12:21 by admin
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
VA Home    Download Video Accelerator
Wiki - Terms of Use
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki


Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported