Polskie tłumaczenie (Polski) - Sekcja 1

Guidelines

Translate all the sections below. If necessary, you can choose words which represent same or closest meaning to the original words.

Important Notes

How do I start translating?

 1. Click the “Edit This Page” button
  that will appear at the top of the page

 1. Item ID: This column represents the technical ID name for each text item. These are used for internal dev purposes and should not be edited or translated themselves.
 2. Placeholders: Whenever you see the 'percent' character ('%') it means there's a placeholder in the text. This means that DAP replaces that placeholder with other text. For example, '%1', '%d', '%date', '<SiteName>', '<a>', '@yr@', etc. are all placeholders that will be replaced with other text such as - time of day, connection retries left, folder name, etc..
 3. Names: There is no need to translate names such as DAP, DAP Premium, DAPsters, Link Checker or AlwaysResume.
 4. Community work & team effort: Many users can contribute to a single translation in any given time. Use the easy built-in wiki tools to compare, modify & publish your translations. you can leave notes and comments to other translators, or confer with them in the discussion area below.

☆ Updates ☆

 1. July 21, 2014: An updated version of the Polish translation was officially released. Get it here!
  Help keep it updated by translating the text below.
 2. Want to translate more screens and menus? Go to Polish translation - Section 2
 3. August, 2012: New Text Added! We invite you to update the Polish translation to the latest release of DAP!Dialogue Window ID: 1034 Firefox list footer

Item ID Source text for translation Translated Text
ID355 &Clear List Wyczyść listę
RESOURCE_ID - DLG_1034

Dialogue Window ID: 95 DAP Status screen

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION DAP Status Stan DAP
ID20567 Close Zamknij
RESOURCE_ID - DLG_95

Dialogue Window ID: 196 Download dialog

Item ID Source text for translation Translated Text
ID1901 Convert Konwersja
RESOURCE_ID - DLG_196

Dialogue Window ID: 1109 Download window → Advanced

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Advanced options Ustawienia zaawansowane
ID1 OK Ok
ID2 Cancel Anuluj
ID20193 Acceleration mode: Tryb przyspieszenia:
ID20192 User Agent: Agent użytkownika:
ID1211 Use HTTP Proxy Użyj HTTP proxy
ID1314 Use FTP in PASV mode. Użyj FTP w trybie pasywnym
ID1221 Use FTP Proxy Użyj FTP proxy
ID1235 Find Znajdź
ID1241 Find Znajdź
ID20133 Site Password Hasło strony
ID20136 Connection Połączenie
ID20134 User Name: Nazwa użytkownika:
ID20135 Password: Hasło:
ID20248 Proxy address Adres proxy
ID20249 Port Port
ID20250 UserName Nazwa użytkownika
ID20251 Password Hasło
ID20252 Proxy address Adres proxy
ID20253 Port Port
ID20254 UserName Nazwa użytkownika
ID20255 Password Hasło
ID20138 File Description Opis pliku
ID20139 Description: Opis:
ID20140 (Sometimes this is required behind FireWalls) (W niektórych przypadkach jest to wymagane za zaporami sieciowymi)
ID355 Zip Preview Podgląd ZIP
RESOURCE_ID - DLG_1109

Dialogue Window ID: 1176 Add new URL dialog New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Enter new URL to be downloaded using Download Accelerator : Wprowadź adres URL pliku do pobrania za pomocą programu Download Accelerator:
ID1 OK Ok
ID1063 Add More Urls Dodaj więcej adresów URL
RESOURCE_ID - DLG_1176

Dialogue Window ID: 1127 Make DAP default download manager dialog

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Default download manager check Sprawdź domyślny menedżer pobierania
ID1 Yes Tak
ID2 No Nie
ID20182 Download Accelerator Plus is not your default download manager.\nWould you like to set Download Accelerator as your default download manager ? Download Accelerator Plus nie jest domyślnym menedżerem pobierania.\nCzy chcesz ustawić Download Accelerator domyślnym menedżerem pobierania?
ID1372 Always check if Download Accelerator is my default download manager Zawsze sprawdzaj, czy Download Accelerator jest moim domyślnym menedżerem pobierania
RESOURCE_ID - DLG_1127

Dialogue Window ID: 236 Overwrite dialog

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Download Accelerator Plus Download Accelerator Plus
ID20107 Overwrite Nadpisz
ID20069 Save as… Zapisz jako…
ID20070 A file with the same name already exists at :\n Plik o tej nazwie już istnieje w\n
ID1008 You are trying to save the file : Próbujesz zapisać plik
ID20416 Run existing file Uruchom istniejący plik
ID20071 The same file already exists at :\n Ten sam plik już istnieje w\n
RESOURCE_ID - DLG_236

Dialogue Window ID: 20009 About dialog New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION About Download Accelerator Plus O programie
ID1 OK Ok
ID20074 Copyright (C) 1999 - 2014 SPEEDbit Ltd. Prawa autorskie (C) 1999 - 2014 SPEEDbit Ltd.
ID20141 Version information Informacja o wersji
ID20140 Registration Rejestracja
ID356 Update Aktualizuj
ID20088 Purchase Kup
ID20278 Code: Kod:
ID20075 DAP End User License Agreement Umowa licencyjna użytkownika DAP
ID20078 SPEEDbit Privacy Policy Polityka prywatności SPEEDbit
ID20079 DAP is translated by DAP users Ten program jest tłumaczony przez jego użytkowników
ID20280 DAP Main Version: Wersja programu:
RESOURCE_ID - DLG_20009

Dialogue Window ID: 13 - Confirmation dialog

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION DAP Message Wiadomość DAP
ID1 OK Ok
ID2 Cancel Anuluj
ID6 Yes Tak
ID7 No Nie
ID20282 Static\nlj Statyczne\nlj
ID383 Don't show this message again Nie pokazuj więcej tego komunikatu
RESOURCE_ID - DLG_13

Dialogue Window ID: 252 Download info dialog ( Caption only - all other strings in String Table)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION File Download - Download Accelerator Plus (DAP) Pobieranie Pliku - Download Accelerator Plus (DAP)
RESOURCE_ID - DLG_252

Dialogue Window ID: 1015 File Properties → General

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION General Ogólne
ID20199 Type: Typ:
ID20200 Status: Stan:
ID20201 Size: Rozmiar:
ID20047 File: Plik:
ID1267 Browse Przeglądaj
ID20080 URL: URL:
ID20079 Description: Opis:
ID1195 Change Zmień
ID20466 Tag: Etykieta:
ID20202 Referrer Page: Strona odsyłająca:
RESOURCE_ID - DLG_1015

Dialogue Window ID: 1016 File Properties → Connections

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Connections Połączenia
ID20278 Information about selected connection: Informacje o wybranym połączeniu:
ID20202 URL : URL:
ID20203 Temp file : Plik tymczasowy:
ID20204 Ranges : Ocena:
ID20205 Size : Rozmiar:
ID2292 Unknown Nieznany
ID20207 Total retries made : Ilość prób:
ID20206 Other Info Pozostałe informacje
ID20461 Last Error: Ostatni błąd:
ID20463 Error String: Błąd ustawień:
RESOURCE_ID - DLG_1016

Dialogue Window ID: 204 Change root directory

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Change Root Zmień folder główny
ID377 Browse Przeglądaj
ID1 OK Ok
ID2 Cancel Anuluj
ID1300 Change root all category folders Zmień lokalizację folderów wszystkich kategorii
RESOURCE_ID - DLG_204

MENU - File

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10060 DAL - Download Accelerator List DAL - Lista akceleratora pobierania
ID10070 M3U - MP3 playlist M3U - playlista MP3
ID10071 Plain text file Plik tekstowy
PID10060 Import… Importuj…
ID10059 Export all files Eksportuj wszystkie pliki
ID10058 Export selected files Eksportuj zaznaczone pliki
PID10059 Export… Eksportuj…
ID32970 &Open My Downloads Folder &Otwórz folder moich pobranych
ID57665 Exit Wyjdź
PID32970 &File &Plik
RESOURCE_ID - MENU

MENU - View

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10030 &Toolbar &Pasek narzędzi
ID10120 Filters pane Panel filtrów
ID10118 Bandwidth bar Pasek przepustowości
ID10117 Information pane Panel informacyjny
ID10122 View completed items in main screen Wyświetlaj zakończone zadania na głównym ekranie
ID10116 Sort downloads by date Sortuj pliki pobierania według daty
PID10030 &View &Widok
PID10116 &View &Widok
RESOURCE_ID - MENU

MENU - Downloads New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10026 New download… Ins Nowe pobieranie… Ins
ID10033 Clear Wyczyść
ID10027 &Resume &Wznów
ID10029 &Pause &Wstrzymaj
ID10091 Move up Przenieś do góry
ID10092 Move down Przenieś na dół
ID10038 &Resume All &Wznów wszystko
ID10037 &Pause All &Wstrzymaj wszystko
ID10028 Force Wymuś
ID10103 Scheduled Download Pobieranie zaplanowane
ID10084 About this file O pliku
ID10031 P&roperties W&łaściwości
PID10091 &Downloads &Pobieranie
ID62316 Find Alternate Links Znajdź alternatywne linki
ID33031 Tweet this download Udostępnij to na Tweeterze
ID10032 Download video Pobierz klip wideo
RESOURCE_ID - MENU

MENU - Tools New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10121 &History… &Historia
ID32927 &Configuration Wizard… &Kreator konfiguracji
ID10036 &Options… &Opcje
ID6003 Download &Basket &Koszyk pobierania
ID10079 My Account Status Stan mojego konta
ID10076 Service Info Informacja o usłudze
ID10077 Register Online Zarejestruj online
ID10078 Activate AlwaysResume Aktywuj automatyczne wznawianie
PID10079 Always &Resume Service Usługa &automatycznego wznawiania
PID10121 &Tools &Narzędzia
PID32927 &Tools &Narzędzia
ID10131 Manage Add-Ons… Zarządzaj dodatkami
ID10126 Link Checker Settings… Ustawienia skanera linków
RESOURCE_ID - MENU

MENU - Auto

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10042 Disconnect after download Rozłącz po zakończeniu pobierania
ID10050 Shutdown computer after download Wyłącz komputer po zakończeniu pobierania
ID10043 Virus checking Skanuj w poszukiwaniu wirusów
ID10044 Mirror Search Wyszukuj mirrory
PID10042 &Auto &Akcje
RESOURCE_ID - MENU

MENU - Help

Item ID Source text for translation Translated text
ID10049 Online &help &Pomoc online
ID10041 &FAQ &FAQ
ID32968 Connection Problems - Run Wizard… Problemy z połączeniem - Uruchom kreatora
ID10062 &Get DAP Premium… &Skorzystaj z DAP Premium
ID10063 Enter DAP Premium activation code Wprowadź kod aktywacji DAP Premium
ID10052 &Feedback &Podziel się opinią
ID10047 &Invite a friend &Powiadom znajomego
ID10046 &Check for Updates… &Sprawdź dostępność aktualizacji
ID10119 Open Special Offers Folder Otwórz folder ofert specjalnych
ID57664 &About &O programie
PID10041 &Help &Pomoc
RESOURCE_ID - MENU

MENU - Firefox list

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10027 &Resume &Wznów
ID10029 &Pause W&strzymaj
ID33020 &Cancel &Anuluj
ID33021 E&xpand R&ozwiń
ID33022 Co&llapse &Zwiń
ID33029 Go to Security Page Witryna o bezpieczeństwie
ID33023 &Go to Download Page Witryna pobieranego pliku
ID33024 Copy Download &Link Kopiuj link pobierania
ID33025 Select &All Zaznacz wszystko
ID10094 &Open Otwórz
ID10097 Open Containing &Folder Otwórz folder zawierający
ID10104 Convert Video Konwertuj klip wideo
ID10100 R&emove From List Usuń z listy
RESOURCE_ID - MENU

Menu items tooltips

Item ID Source text for translation Translated Text
ID6001 Open DAP\nOpen DAP main window Otwórz DAP\nOtwórz główne okno DAP
ID6002 Acceleration OFF\nClick to enable downloads by DAP Przyspieszenie wyłączone\nKliknij, aby włączyć pobieranie z użyciem DAP
ID6003 Open/Close the download basket window\nOpen/Close the download basket window Otwórz/Zamknij koszyk pobierania\nOtwórz/Zamknij koszyk pobierania
ID6004 Acceleration ON\nClick to disable downloads by DAP Przyspieszenie włączone\nKliknij, aby wyłączyć pobieranie z użyciem DAP
ID10060 Import files from a DAP exported file (*.DAL)\nImport files from a DAP exported file (*.DAL) Importuj pliki z plików eksportu programu DAP (*.DAL)\n Importuj pliki z plików eksportu programu DAP (*.DAL)
ID10070 Import URL(s) from M3U file format\nImport URL(s) from M3U file format Importuj adresy URL z pliku M3U\nImportuj adresy URL z pliku M3U
ID10071 Import URL(s) from plain text file\nImport URL(s) from plain text file Importuj adresy URL z pliku z czystym tekstem\nImportuj adresy z pliku z czystym tekstem
ID32967 Update Now\nCheck for DAP updates Uaktualnij teraz\nSprawdź aktualizacje DAP
ID10076 More information about AlwaysResume\nMore information about AlwaysResume Więcej informacji o automatycznym wznawianiu\nWięcej informacji o automatycznym wznawianiu
ID10077 Register OnLine to AlwaysResume service\nRegister OnLine to AlwaysResume service Rejestracja online do usługi automatycznego wznawiania\nRejestracja online do usługi automatycznego wznawiania
ID10084 Review download \nReview download Weryfikacja pobierania \nWeryfikuj pobieranie
ID10031 Download properties\nDownload properties Właściwości pobierania\Właściwości pobierania
ID10042 Auto disconnect\nAuto disconnect after download complete Automatycznie rozłącz\nAutomatycznie rozłącz po zakończeniu pobierania
ID10043 Check current download\nCheck current download\n Sprawdź aktualne pobieranie\nSprawdź aktualne pobieranie\n
ID10050 Automatically shutdown computer after download\nAutomatically shutdown computer after download Automatycznie wyłącz komputer po zakończeniu pobierania\nAutomatycznie wyłącz komputer po zakończeniu pobierania
ID10052 Send us feedback about DAP\nSend us feedback about DAP Wyślij nam swoją opinię o DAP\nWyślij nam swoją opinię o programie DAP
ID57664 Display program information, version number and copyright\nAbout Wyświetl informacje o programie, numerze wersji i prawach autorskich\nO programie
ID57665 Exit\nExit Wyjście\nWyjście
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Right-click menus - System tray New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
ID6002 Enable DAP Włącz DAP
ID6004 Disable DAP Wyłącz DAP
ID6001 Open DAP downloads &manager Otwórz &menedżer pobierania DAP
ID32969 Open &DAP Status Otwórz okno stanu &DAP
ID33028 Open DAP downloads list Otwórz listę pobierania DAP
ID33017 Scheduler Harmonogram
PID32910 Limit bandwidth Ograniczenie przepustowości
PID32911 Limit bandwidth Ograniczenie przepustowości
ID32909 Limited Włączone
ID32910 Cooperative Kooperacja
ID32911 Unlimited Wyłączone
RESOURCE_ID - MENU

Right-click menus - Downloading list

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10082 Move to top… Przesuń w górę
ID10083 Move to bottom… Przesuń w dół
ID10112 Exclude from queue Wyklucz z kolejki
ID32925 Explore FTP Site Przeglądaj FTP
ID32908 Preview media Podgląd multimediów
RESOURCE_ID - MENU

Right-click menus - Completed file

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10094 &Open &Otwórz
ID10097 Open Containing &Folder Otwórz &folder zawierający
ID10099 Re-download Pobierz ponownie
ID10098 Check for virus Sprawdź w poszukiwaniu wirusów
ID10100 R&emove From List Usuń z listy
ID10101 Clear all completed items Wyczyść wszystkie zakończone
ID32985 Clean download traces Wyczyść ślady pobierania
ID32979 Delete file from disk Usuń plik z dysku
ID32983 Shred File Zniszcz plik
ID32991 Send File Wyślij plik
ID10102 Properties Właściwości
RESOURCE_ID - MENU

Right-click menus - Category filters

Item ID Source text for translation Translated Text
ID32943 New category… Nowa kategoria
PID52937 Change category icon Zmień ikonę kategorii
ID32942 Edit category… Edytuj kategorie
ID32944 Remove category Usuń kategorie
ID32913 Open category folder Otwórz folder kategorii
RESOURCE_ID - MENU

Right-click menus - Private toolbar button

Item ID Source text for translation Translated Text
ID33000 Show Private Downloads Pokaż prywatne
ID33005 Hide Private Downloads Ukryj prywatne
ID33001 Add to Private Downloads Dodaj do prywatnych
ID33003 Remove from Private Downloads Usuń z listy prywatnych
PID33000 Private Downloads Prywatne pobrania
RESOURCE_ID - MENU

Right-click menus - Save button

Item ID Source text for translation Translated Text
ID33013 Save as… Zapisz jako…
ID33014 Always save to… Zawsze zapisuj do
ID33015 Schedule Harmonogram
ID33018 Download later Pobierz później
RESOURCE_ID - MENU

Main String Table - Main toolbar New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10026 Add\nAdd new download Dodaj\nDodaj nowe pobierania
ID10027 Resume\nResume download Wznów\nWznów pobieranie
ID10028 Force\nForce download Wymuś\nWymuś pobieranie
ID10029 Pause\nPause download Wstrzymaj\nWstrzymaj pobieranie
ID10033 Clear\nClear download Wyczyść\nWyczyść pobieranie
ID10036 Options\nOpen DAP Options window Opcje\nOtwórz okno opcji DAP
ID10037 Pause all\nPause all downloads in queue Wstrzymaj wszystko\nWstrzymuje wszystkie pobierania w kolejce
ID10038 Resume all\nResume All Downloads Wznów wszystko\nWznawia wszystkie pobierania
ID10047 Invite a friend\nRecommend this program to a friend Zaproś\nPoleć program znajomemu
ID10062 Buy DAP\nBuy and register DAP Kup DAP\nKup i zarejestruj DAP
ID10091 Move up\nMove up in queue Przesuń wyżej\nPrzesuń wyżej w kolejce
ID10092 Move down\nMove down in queue Przesuń niżej\nPrzesuń niżej w kolejce
ID32886 Upload\nUpload to FileFlyer Wyślij\nWyślij do FileFlyer
ID32997 Acceleration OFF\nClick to enable downloads by DAP Przyśpieszanie wyłączone\nKliknij aby włączyć pobieranie przez DAP
ID32998 Acceleration ON\nClick to disable downloads by DAP Przyśpieszanie włączone\nKliknij aby wyłączyć pobieranie przez DAP
ID32999 Private \nPrivate Downloads Prywatne\nPobierania prywatne
ID62548 Tell Others\nTell friends about DAP Powiadom innych\nPowiedz znajomym o DAP
ID62554 DAP Extreme\nDAP Extreme ConfigurationDAP Extreme\nKonfiguracja DAP Extreme
ID10032 Download Video\nAdd a new video download Pobierz klip wideo\nDodaj klip wideo do pobrania
ID10124 Get Add-ons\nManage installed add-ons and install new ones Dodatki\nZarządzaj dodatkami i zainstaluj nowe
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Complete toolbar

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10035 History\nHistory manager Historia\nZarządzanie historią
ID32988 Open\nOpen/Run file Otwórz\nOtwórz/Uruchom plik
ID32989 Shred\nShred Kasowanie\nKasowanie
ID32990 Clean traces\nClean traces Czyszczenie śladów\nCzyszczenie śladów
ID32991 Send file\nSend this file to friend Wyślij plik\nWyślij ten plik do znajomego
ID62414 Clear\nClear completed item Wyczyść\nWyczyść zakończone obiekty
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Downloads list headers New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
ID32 Status Stan
ID6911 File name Nazwa pliku
ID5114 Progress Postęp
ID3859 Size Rozmiar
ID62349 Tags Etykiety
ID61484 Resume Wznów
ID61240 Speed Prędkość
ID61280 Time elapsed Upłyneło czasu
ID61239 Time left Pozostało czasu
ID62559 Date created Data utworzenia
ID62560 Date modified Data modyfikacji
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Completed downloads list headers

Item ID Source text for translation Translated Text
ID62134 Completed Download Pobieranie zakończone
ID3861 Date Data
ID62455 File Actions Działania z plikiem
ID62456 Download Security Bezpieczeństwo pobierania
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Filters pane New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
ID62269 Status - All Stan - Wszystkie
ID62270 Downloading Pobieranie
ID62271 Queued Zakolejkowane
ID62272 Paused Wstrzymane
ID62273 Scheduled Zaplanowane
ID62274 Broken Uszkodzone
ID62275 Excluded Wykluczone
ID62276 Completed Zakończone
ID62439 Canceled Anulowane
ID62277 Category - All Kategoria - Wszystkie
ID61367 Music Muzyka
ID61369 Videos Wideo
ID61371 Software Oprogramowanie
ID62010 Compressed Archiwa
ID62296 Compressed Downloads Pobrane archiwa
ID61102 Images Obrazy
ID62286 Documents Dokumenty
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Confirmations

Item ID Source text for translation Translated Text
ID62265 You have selected to limit the bandwidth allocated for downloading with DAP.\nThis will slow down your download speed but will improve the performance of other internet applications while downloading. Wybrałeś ograniczenie transferu przeznaczonego na pobieranie przez DAP.\nTo spowoduje spowolnienie predkości pobierania plików ale zwiększy wydajność innych aplikacji internetowych podczas pobierania.
ID62118 Item dragging allowed only when items are sorted by status Przeciąganie obiektów jest dozwolone tylko gdy lista jest posortowana według stanu
ID61423 Do you want to delete selected URL(s) ? Czy chcesz usunąć wybrane adresy URL?
ID62510 This option hides the download process and window for chosen items. To manage all private downloads, click the Private button on DAP main toolbar. Ta opcja ukrywa okno pobierania wybranego obiektu. Aby zarządzać wszystkimi prywatnymi pobieraniami, kliknij przycisk Prywatne w głównym pasku narzędzi DAP.
ID62535 Files downloaded in Private Download mode can be accessed only from DAP \nfor your privacy. \nDeleting private items will reveal these files in your folders so you can access them directly.\n\nAre you sure you want to delete these items and reveal files? Pliki pobierana w trybie Prywatnym mogą być otwarte tylko z DAP \n dla twojego bezpieczeństwa. \nUsuwanie prywatnych obiektów odkryje je w twoich folderach tak, że będzie można przeglądać je bezpośrednio.\n\nCzy na pewno chcesz usunąć te obiekty i odkryć pliki w folderach?
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Language change

Item ID Source text for translation Translated Text
ID62196 DAP Language changed Język DAP został zmieniony
ID62254 You have selected a different interface language. Wybrałeś inny język interfejsu użytkownika.
ID62256 It is required to restart the application for the changes to take effect.\nDo you wish to restart DAP now? Aby zmiany zostały wprowadzone należy uruchomić ponownie aplikację.\nCzy chcesz zrestartować teraz DAP?
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Download info dialog

Item ID Source text for translation Translated Text
ID2006 Cancel Anuluj
ID2007 Save Zapisz
ID2008 Open Otwórz
ID2009 Advanced Zaawansowane
ID2016 Download this file without Download Accelerator Plus (DAP) Pobierz ten plik bez użycia Download Accelerator Plus (DAP)
ID2017 Do you want to run or save this file? Chcesz uruchomić, czy zapisać ten plik?
ID2018 Run Uruchom
ID3865 File will be saved and opened automatically Plik zostanie zapisany i otwarty automatycznie
ID2019 Do you want to open or save this file? Chcesz otworzyć, czy zapisać ten plik?
ID61259 Unknown Nieznany
ID62012 Name: Nazwa:
ID62206 Type: Typ:
ID62207 From: Z:
ID62513 Resume Wznów
ID62540 Always save to… Zawsze zapisuj do
ID62372 Resolving … Przetwarzanie…
ID2067 You may also download Możesz także pobrać
ID2068 Learn More Czytaj więcej
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Download dialog

Item ID Source text for translation Translated Text
ID2018 Run Uruchom
ID2020 Estimated time left: Pozostały czas:
ID62348 Download to: Pobierz do:
ID2010 Switch site Zmień źródła
ID2012 Close this window when download completes Zamknij to okno, gdy zakończy się pobieranie
ID2013 Transfer rate: Prędkość:
ID2021 Open Folder Otwórz folder:
ID2022 Download Complete Pobieranie zakończone
ID2024 Downloaded: Pobrano:
ID2025 (Mirror Search ON) (Wyszukiwanie mirrorów włączone)
ID2026 (Mirror Search OFF) (Wyszukiwanie mirrorów wyłączone)
ID2027 Preview & Extract Podejrzyj i rozpakuj
ID2028 zip files pliki ZIP
ID2029 %s (%s of %s) %s (%s z %s)
ID2030 %s in %s %s w %s
ID2031 %d connections %d połączeń
ID2032 %d connection %d połączenie
ID2033 %s from %s %s z %s
ID2034 from %d sources z %d źródeł
ID6913 Resume Supported Wznawianie obsługiwane
ID61210 Resume NOT supported Wznawianie nie obsługiwane
ID62341 Save as… Zapisz jako…
ID62353 Always Resume On Zawsze włączaj wznawianie
ID62354 0 Bytes Received Odebrano 0 bajtów
ID62385 Close Zamknij
ID61343 Unknown Nieznane
ID61411 Do you want to pause downloading file %s ? Czy chcesz wstrzymać pobieranie pliku %s?
ID61217 Do you want to stop all current downloads ? Czy chcesz zatrzymać wszystkie pobierania?
ID62457 %d Files: %d plików:
ID62477 1 File: 1 plik:
ID61238 Do you want this button to minimize the download to the system tray? Czy chcesz zminimalizować okno pobierania do zasobnika systemowego?
ID62338 Download cancel Anuluj pobieranie
ID62496 mins minut
ID62497 secs sekund
ID62495 hours godzin
ID2069 %d bytes %d bajtów
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - High risk program alert

Item ID Source text for translation Translated Text
ID62536 Delete it Usuń to
ID62537 Keep it Zachowaj to
ID62538 Learn more » Więcej »
ID62475 The file you have downloaded has been checked by %SECURITY_PROVIDER% and was found to be potentially harmful. Plik który pobrałeś został sprawdzony przez %SECURITY_PROVIDER% i został określony jako potencjalnie niebezpieczny.
ID62476 What would you like to do with this file: Co chciałbyś zrobić z tym plikiem:
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Download info dialog (Firefox Style)

Item ID Source text for translation Translated Text
ID2035 You have chosen to download Zdecydowałeś się pobrać
ID2036 which is a: który jest:
ID2037 from z
ID2038 from: z:
ID2039 Opening %s - Download Accelerator Plus (DAP) Otwieranie %s - Download Accelerator Plus (DAP)
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Download list strings and tooltips

Item ID Source text for translation Translated Text
ID2040 of 1 file z 1 pliku
ID2041 of %d files z %d plików
ID2042 Downloads Pobrane
ID2065 %s of %s %s z %s
ID2066 Search… Szukaj
ID2073 Yesterday Wczoraj
ID2074 Done Zrobione
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Download list strings and tooltips - Buttons tooltips

Item ID Source text for translation Translated Text
ID2045 Resume Wznów
ID2046 Pause Wstrzymaj
ID2047 Cancel Anuluj
ID2044 Removes completed, broken and canceled downloads from DAP Usuwa zakończone, uszkodzone i anulowane zadania z programu DAP
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Download list strings and tooltips - Security status tooltips

Item ID Source text for translation Translated Text
ID2048 High Risk file: Click for more info. Plik wysokiego ryzyka: Kliknij aby uzyskać więcej informacji.
ID2049 Trusted file: Click for more info. Zaufany plik: Kliknij aby uzyskać więcej informacji.
ID2052 Unknown file: Click for more info. Nieznany plik: Kliknij aby uzyskać więcej informacji.
ID2053 File type not checked: Click for more info. Niesprawdzony typ pliku: Kliknij aby uzyskać więcej informacji.
ID2054 High Risk website: Click for more info. Strona wysokiego ryzyka: Kliknij aby uzyskać więcej informacji.
ID2055 DAP Download Security is ON: Click for more info. Bezpieczeństwo pobierania DAP jest włączone: Kliknij aby uzyskać więcej informacji.
ID2056 Potentially Unwanted file: Click for more info. Potencjalnie niechciany plik: Kliknij aby uzyskać więcej informacji.
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Download list strings and tooltips - Item status

Item ID Source text for translation Translated Text
ID2057 Paused Wstrzymane
ID2058 Canceled Anulowane
ID2059 Broken Uszkodzone
ID2060 Scheduled Zaplanowane
ID2061 Queued Zakolejowane
ID2062 Excluded Wykluczone
ID2063 %s remaining - %s (%s - %s) %s pozostało - %s (%s - %s)
ID2064 Running security check … Skanowanie bezpieczeństwa…
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Downloads Menu String Table

Item ID Source text for translation Translated Text
ID61337 &Play Odtwórz
ID61338 &Open &Otwórz
ID61339 &Run U&ruchom
ID33028 Downloads list Lista pobrań
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main list strings and tooltips New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10007 Add tags for this file Dodaj etykiety do tego pliku
ID10017 Tags: Etykiety:
ID62027 Completed Ukończone
ID61485 Downloading … Pobieranie
ID61486 Queued ( waiting for download ) W kolejce (w oczekiwaniu na pobieranie)
ID61487 Paused Wstrzymane
ID61488 Scheduled Zaplanowane
ID61489 Excluded from the queue Wykluczone z kolejki
ID61490 Broken link Uszkodzony link
ID61491 Resume supported Wznawianie obsługiwane
ID61492 Resume NOT supported Wznawianie nieobsługiwane
ID61493 Resume supported using Always Resume Wznawianie zawsze obsługiwane
ID61494 Resume support unknown Obsługa wznawiania nieznana
ID61497 Completed Ukończone
ID62184 The file was opened Ten plik był otwierany
ID62185 The file was not opened Ten plik nie był otwierany
ID61499 Canceled Anulowane
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main list strings - Expanded item

Item ID Source text for translation Translated Text
ID61241 Description Opis
ID62014 Save to : Zapisz do:
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Make DAP default download manager

Item ID Source text for translation Translated Text
ID8 Enter a Download Link to download with DAP: Wpisz link pliku do pobrania za pomocą DAP:
ID61247 Your browser needs to be restarted in order to finish browser integration Twoja przeglądarka internetowa musi zostać uruchomiona ponownie, by zakończyć integrację z DAP
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Add new URL dialog New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
ID61284 Invalid URL entered\nPlease correct. Wprowadzono nieprawidłowy adres URL.\nProszę go poprawić.
ID8 Enter a Download Link to download with DAP: Wpisz link pliku do pobrania za pomocą DAP:
ID61284 Incorrect download link,\nplease fix and try again. Nieprawidłowy adres pobierania.\nProszę go poprawić i spróbować ponownie.
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

About dialog strings

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10008 DAP Unregistered Oprogramowanie niezarejestrowane
ID2076 You are using %s - translated by: Używasz %s przetłumaczonego przez:
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Clipboard monitor message

Item ID Source text for translation Translated Text
ID61285 DAP found this link in your Clipboard. Download this file? DAP wykrył link w twoim schowku. Czy chcesz pobrać z niego plik?
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

General download error New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
ID62407 Download could not be accelerated. Attempting to download at regular speed. Pobieranie nie może być przyspieszone. Zostanie użyta standardowa prędkość pobierania.
ID133 Failed to initialize sockets.\n\nAborting program. Krytyczny błąd inicjalizacji gniazdek.\n\nProgram kończy działanie.
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Security alerts

Item ID Source text for translation Translated Text
ID62462 <font size=3><font color=”#6699cc”><b>Download Security</b><br><bottom>by %SECURITY_PROVIDER% is <font color=”#8bd272”><b>ON</b></bottom> <br><font size=1> <br></font></font><right><bottom><b>Learn more »</bottom></b></font></font> <font size=3><font color=”#6699cc”><b>Ochrona pobierania </b><br><bottom>od %SECURITY_PROVIDER% jest <font color=”#8bd272”><b>aktywna.</b></bottom> <br><font size=1> <br></font></font><right><bottom><b>Czytaj więcej »</bottom></b></font></font>
ID62463 <font size=3><b>High Risk Program</b><br>Security Alert by<br>%SECURITY_PROVIDER%<font size=1> <br></font><font color=”#981f16”><right><b>More »</b></font></font> <font size=3><b>Program wysokiego ryzyka</b><br>Alarm bezpieczeństwa<br>%SECURITY_PROVIDER%<font size=1> <br></font><font color=”#981f16”><right><b>Więcej »</b></font></font>
ID62464 <font size=3><b>Unknown Program</b><br>Security Alert by<br>%SECURITY_PROVIDER%<br><font color=”#3c6cb8”><right><b>More »</b></font></font> <font size=3><b>Nieznany program</b><br>Alarm bezpieczeństwa<br>%SECURITY_PROVIDER%<br><font color=”#3c6cb8”><right><b>Więcej »</b></font></font>
ID62465 <font size=3><b>Trusted Program</b><br>Security verified by<br>%SECURITY_PROVIDER%<br><font color=”#3c6cb8”><right><b> More »</b></font></font> <font size=3><b>Zaufany program</b><br>Bezpieczeństwo zweryfikowane przez<br>%SECURITY_PROVIDER%<br><font color=”#3c6cb8”><right><b> Więcej »</b></font></font>
ID62466 <font size=3><b>High Risk Website</b><br>Security Alert by<br>%SECURITY_PROVIDER%<font size=1> <br></font><font color=”#981f16”><right><b> More »</b></font></font> <font size=3><b>Witryna wysokiego ryzyka</b><br>Alarm bezpieczeństwa<br>%SECURITY_PROVIDER%<font size=1> <br></font><font color=”#981f16”><right><b> Więcej »</b></font></font>
ID62468 <font size=3><font color=”#8e8e8e”><b>Download Security</b><br>N/A: File type is not <br>checked by %SECURITY_PROVIDER%<br><right><font color=”#3262ae”><b>More »</b></font></font></font> <font size=3><font color=”#8e8e8e”><b>Ochrona pobierania</b><br>Typ pliku nie został<br>sprawdzony przez %SECURITY_PROVIDER%<br><right><font color=”#3262ae”><b>Więcej »</b></font></font></font>
ID62469 <font size=3><font color=”#000000”>Rated <b>potentially <br>unwanted </b>by %SECURITY_PROVIDER%<br><font size=1> <br></font><right><bottom><b><font color=”#3262ae”>Learn more »</font></b></bottom></font></font> <font size=3><font color=”#000000”>Oznaczony jako<b>potencjalnie <br>niepożądany </b>przez %SECURITY_PROVIDER%<br><font size=1> <br></font><right><bottom><b><font color=”#3262ae”>Dowiedz się więcej »</font></b></bottom></font></font>
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Drop down menu -Main toolbar - Tell Others

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10047 Invite a friend Zaproś znajomego
ID33033 Post to Twitter Udostępnij to na Tweeterze
RESOURCE_ID - MENU

Dialogue Window ID: 282 - Automatic Premium Configuration screen

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION About DAP Premium O DAP Premium
ID1 Close Zamknij
ID20136 You are a DAP Premium user, and all the features and benefits of DAP Premium are enabled. Jesteś użytkownikiem DAP Premium i wszystkie możliwości i korzyści DAP Premium są włączone.
ID20137 DAP Premium configuration: Konfiguracja DAP Premium:
ID20582 Extreme Acceleration on Włączenie ekstremalnego przyspieszenia
ID20509 Download with up to 10 connections Pobieranie z użyciem 10 połączeń
ID20581 ZIP file testing enabled Włączone testowanie plików ZIP
ID20588 Automatically check that ZIP files aren't corrupted Automatyczne sprawdzanie plików ZIP pod kątem uszkodzeń
ID20583 Advertisements removed Usunięte reklamy
ID20523 Enjoy DAP Premium Rozkoszuj się DAP Premium
ID20138 Additional Premium Features Enabled: Dostępne dodatkowe opcje Premium:
ID20585 File Shredder Niszczarka plików
ID20586 Shred files of any size Niszczenie plików dowolnej wielkości
ID20526 Trace Cleaner Zacieranie śladów
ID20527 Hide private downloads so only you can see them Ukrywanie pobrań prywatnych tak byś tylko ty je widział
ID20528 Private Downloads Pobrania prywatne
ID20525 Lock away your downloads Zabezpieczenie pobrań przed usunięciem
ID20587 Extract ZIP Files Wypakowywanie plików ZIP
ID20521 Open files in a ZIP archive while it downloads Otwieranie plików w archiwach ZIP podczas pobierania
ID20589 Advanced FTP Zaawansowane FTP
ID20513 Multi FTP sessions, multi file downloads, and remote file view Wiele sesji FTP, wiele pobrań plików i zdalny podgląd plików
ID20590 Advanced Download Management: Zaawansowane zarządzanie pobraniami:
ID20517 - Download without download windows\n - Minimize download windows to the system tray -Pobieranie bez okna pobierania\n -Minimalizowanie okna pobierania do zasobnika systemowego
RESOURCE_ID - DLG_282

MENU - Installed add-ons New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
ID32870 Settings Ustawienia
ID32872 Disable Wyłącz
ID32877 Enable Włącz
ID32873 Uninstall Odinstaluj
ID32876 Find Update Wyszukaj uaktualnienia
ID32881 Download Update Pobierz uaktualnienia
ID32874 More info Więcej informacji
RESOURCE_ID - MENU

MENU - Get add-ons New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
ID32878 Add to DAP Dodaj do DAP
ID10134 More info Więcej informacji
RESOURCE_ID - MENU

MENU - Custom filters menu New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10127 New filter… Nowy filtr
ID10129 Edit filter… Edytuj filtr
ID10130 Remove filter Usuń filtr
RESOURCE_ID - MENU

MENU - System tray warning icon New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10140 Open Otwórz
ID10141 Leave it ! Zostaw to!
RESOURCE_ID - MENU

Dialogue Window ID: 178 Ignore extensions dialog New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Ignore File Extensions Ignoruj rozszerzenia plików
ID1 OK Ok
ID2 Cancel Anuluj
ID20136 Do not download the following file extensions with DAP:
ID20137 Use ”; ” to separate between extensions.\nFor example: flv; pdf; doc; aspx Użyj znaku średnika ”;” aby rozdzielić rozszerzenia.\nNa przykład: flv; pdf; doc; aspx.
RESOURCE_ID - DLG_178

Dialogue Window ID: 1154 Leech dialog New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
ID1023 Show Webpage Odwiedź stronę
ID20130 Download Now Pobierz teraz
ID1433 Verify Sprawdź
ID2 Cancel Anuluj
ID20094 Advanced Zaawansowane
ID20039 All Wszystko
ID20043 Selected Wybrane
ID20065 With Triggered Extensions Z wywołanymi typami plików
ID20057 Filter Filtr
ID20069 Files with the same name are selected only once Pliki z tą samą nazwą są wybierane tylko raz
ID20064 Default Folder Domyślny folder
ID1064 Custom Folder Własny folder
ID20068 Show Items in List … Pokaż elementy na liście
ID20090 Browse Przeglądaj
ID20067 Destination folder Docelowy folder
ID20385 Select all files (according to my filters) Wybierz wszystkie pliki ()
RESOURCE_ID - DLG_1154

Dialogue Window ID: 261 Manage add-ons dialog New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Manage Add-Ons Zarządzaj dodatkami
ID1 Close Zamknij
RESOURCE_ID - DLG_261

Dialogue Window ID: 284 File assitance dialog New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION DAP - File Assistance DAP - Wsparcie plikowe
ID1 OK Ok
ID2 Cancel Anuluj
ID1008 TITLE TYTUŁ
ID20137 You are missing the program that can open this file type.\nClick OK to open a web service that will help you find the correct program to open this file. Nie masz programu który może otworzyć plik tego typu.\nKliknij Ok aby otworzyć serwis internetowy, który pomoże tobie znaleźć odpowiedni dla tego typu pliku program.
RESOURCE_ID - DLG_284

Dialogue Window ID: 298 DAPsters - Premium account required dialog New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
ID1029 Save and Submit Zapisz i wyślij
ID1024 Cancel Anuluj
ID1019 This window will close In 30 seconds To okno zniknie po 30 sekundach
ID1043 See a screenshot of the <SiteName>’s requirement Zobacz zrzut ekranu warunków <SiteName>
ID2293 File name: Nazwa pliku:
ID2292 Size: Rozmiar:
ID1046 From: Z:
ID1035 Account ID: ID konta:
ID1036 Password: Hasło:
ID1037 <a>Get a premium account</a> <a>Kup konto premium</a>
ID1058 Premium account ID and/or Password are invalid. ID konta premium i/lub hasło są nieprawidłowe.
ID1063 Download as free Pobierz za darmo
ID3 <a>Learn more</a> <a>Dowiedz się więcej</a>
RESOURCE_ID - DLG_298

Dialogue Window ID: 303 Edit Custom filter dialogs New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Custom Filter Properties Właściwości filtrów niestandardowych
ID1 OK Ok
ID2 Cancel Anuluj
ID20136 Filter name: Nazwa filtra:
ID20137 Filter type Typ filtra
ID20139 Compare type Porównaj typ
ID20140 Value Wartość
RESOURCE_ID - DLG_303

Dialogue Window ID: 304 String values selection New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION String values selection Wybór wartości ciągu danych
ID1 OK Ok
ID2 Cancel Anuluj
ID20136 Fill in string values: Uzupełnij wartości ciągu danych:
RESOURCE_ID - DLG_304

Dialogue Window ID: 305 Size value selection New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Size value selection Wybór wartości rozmiaru
ID1 OK Ok
ID2 Cancel Anuluj
ID20137 Select size: Wybierz rozmiar:
RESOURCE_ID - DLG_305

Dialogue Window ID: 306 Category values select New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Category values select Wybór wartości kategorii
ID1 OK Ok
ID2 Cancel Anuluj
ID20136 Select categories: Wybierz kategorie:
RESOURCE_ID - DLG_306

Dialogue Window ID: 307 Status values select New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Status values select Wybór wartości stanu
ID1 OK Ok
ID2 Cancel Anuluj
ID20136 Select status: Wybierz stan:
RESOURCE_ID - DLG_307

Dialogue Window ID: 308 Duration value select New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Duration value select Wybór wartości czasu
ID1 OK Ok
ID2 Cancel Anuluj
ID20137 Select time duration Wybierz czas trwania:
RESOURCE_ID - DLG_308

Dialogue Window ID: 309 Select date value New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Select date value Wybór wartości daty
ID1 OK Ok
ID2 Cancel Anuluj
ID20136 Select date and time: Wybierz datę i czas:
RESOURCE_ID - DLG_309

Dialogue Window ID: 310 Progress value select New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Progress value select Wybór wartości postępu
ID1 OK Ok
ID2 Cancel Anuluj
ID20136 Select progress: Wybierz postęp:
RESOURCE_ID - DLG_310

Dialogue Window ID: 283 DAPsters Terms of Service dialog New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Read and accept TOS Przeczytaj i zaakceptuj warunki użytkowania
ID1 Close Zamknij
ID1020 <a>Read Terms of Service</a> <a>Przeczytaj warunki użytkowania</a>
ID1021 I have read and accepted the Terms of Service Przeczytałem/am i zaakceptowałem/am warunki użytkowania
ID1553 Message Wiadomość
ID1019 Auto close timer Wyłącznik czasowy
RESOURCE_ID - DLG_283

Dialogue Window ID: 280 Enter CAPTCHA dialog New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Enter Captcha text Wpisz tekst Captcha
ID1 Submit Zatwierdź
ID3 <a>Learn more</a> <a>Dowiedz się więcej</a>
ID1048 Please type the above text: Proszę przepisać powyższy tekst:
ID1019 Auto close timer Wyłącznik czasowy
ID1024 Reload image Przeładuj obraz
ID1042 <SiteName> requires that you enter the text below <SiteName> wymaga wprowadzenia tekstu poniżej
ID1043 See a screenshot of the <SiteName>’s requirement Zobacz zrzut ekranu warunków <SiteName>
ID2293 File name: Nazwa pliku:
ID2245 Name Nazwa
ID2292 Size: Rozmiar:
ID1045 Size Rozmiar
ID1046 From: Z:
ID1047 Webpage Strona internetowa
RESOURCE_ID - DLG_280

Dialogue Window ID: 285 Import web page dialog New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Import Web Page Importuj stronę internetową
ID1 OK Ok
RESOURCE_ID - DLG_285

Dialogue Window ID: 286 Browser Snapshot dialog New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Browser Snapshot Migawka przeglądarki
RESOURCE_ID - DLG_286

Dialogue Window ID: 288 DAPsters dialog New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION DAPsters DAPstery
ID1026 Enabled Włączone
ID1030 Use account Użyj konta
ID1031 I have read and accepted the <a>Terms of service</a> Przeczytałem/am i zaakceptowałem/am <a>warunki użytkowania</a>
ID1029 Save && Verify Zapisz && Zweryfikuj
ID1 Close Zamknij
ID1034 Dapster name Nazwa DAPstera
ID1035 Account ID: ID konta:
ID1036 Password: Hasło:
ID1037 <a>Get a premium account</a> <a>Kup konto premium</a>
ID1039 Last updated on: Ostatnio aktualizowane:
ID1040 <a>Update now</a> <a>Aktualizuj teraz</a>
RESOURCE_ID - DLG_288

Dialogue Window ID: 290 Download error dialog New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Download has failed Pobieranie zakończone niepowodzeniem
ID1 Close Zamknij
ID20137 File Url: URL pliku:
ID20136 File name: Nazwa pliku:
ID20132 Error: Błąd:
ID20134 Code: Kod:
ID20133 Error Details: Szczegóły błędu:
ID1043 See a screenshot Zobacz zrzut ekranu
RESOURCE_ID - DLG_290

Dialogue Window ID: 20020 Verify account error New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Verify Account Error Błąd weryfikacji konta
ID1 OK Ok
ID2 Continue Kontynuuj
ID20136 Verify account failed with the following error: Weryfikacja konta nieudana z następującym błędem:
ID20137 Please try again. to save current account details please choose 'Continue' Proszę spróbować ponownie. Aby zachować aktualne szczegóły konta proszę wybrać Kontynuuj.
RESOURCE_ID - DLG_20020

Dialogue Window ID: 311 File in use error dialog New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Error saving file Błąd zapisu pliku
ID1 OK Ok
ID2 Cancel Anuluj
RESOURCE_ID - DLG_311

Dialogue Window ID: 322 Download Video error dialog New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Download Accelerator Plus (DAP) Download Accelerator Plus (DAP)
ID1 Fix YouTube URL Popraw URL YouTube
ID1063 Get Video Downloader Pobierz Video Downloader
RESOURCE_ID - DLG_322

Dialogue Window ID: 327 Error report dialogs New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Download Accelerator Plus (DAP) Download Accelerator Plus (DAP)
ID1 Create Report Utwórz raport
ID2 Close Zamknij
ID20136 To help solve the issue, please report it to SPEEDbit support. Aby pomóc w rozwiązaniu tego problemu, proszę zgłosić to do wsparcia SPEEDbit.
RESOURCE_ID - DLG_327

Dialogue Window ID: 328 Error report dialogs New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Download Accelerator Plus (DAP) Download Accelerator Plus (DAP)
ID1 Send Report Wyślij raport
ID20136 SPEEDbit might need to contact you for more details.\nPlease enter your email: SPEEDbit może skontaktować się z Tobą w celu podania szczegółów.\nProszę podać adres email:
ID4 View Report Zobacz raport
RESOURCE_ID - DLG_328

Main String Table - Download Video dialog New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
ID34 Download Video Pobierz klip wideo
ID9 Enter a YouTube Video Link to download with DAP: Wpisz link z YouTube do pobrania za pomocą DAP:
ID10 Additional supported sites: www.metacafe.com, www.dailymotion.com Inne wspierane serwisy: www.metacafe.com, www.dailymotion.com
ID12 To download and convert videos from any video site\nget SPEEDbit Video Downloader and Converter. Aby pobierać i konwertować klipy z dowolnego serwisu wideo\npobierz SPEEDbit Video Downloader and Converter.
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - File in use error message New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
ID33 The file %s is being previewed or used by another process.\n\nStop previewing the file or close processes and Click “OK” to complete the download Plik %s jest na podglądzie lub używany przez inny program.\n\nZamknij podgląd pliku lub inne programy i kliknij Ok aby dokończyć pobieranie.
ID35 Incorrect YouTube URL.\n\nPlease fix the YouTube URL according to the examples: Nieprawidłowy adres URL YouTube.\n\nProszę poprawić adres URL YouTube według przykładów:
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Manage add-ons dialog New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
ID131 Get Add-ons\nFind Add-ons on the web Pobierz dodatki\nZnajdź dodatki w sieci
ID132 Installed Add-ons\nView installed Add-ons Zainstalowane dodatki\nZobacz zainstalowane dodatki
ID2080 Manage Add-ons Zarządzaj dodatkami
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Leech dialog New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
ID3862 More » Więcej »
ID3863 More « Więcej «
ID6057 URL URL
ID6058 Type Typ
ID6059 Size Rozmiar
ID6060 Description Opis
ID6061 File name Nazwa pliku
ID61403 No files were selected from the list, continue anyway? Nie wybrano żadnych plików z listy, kontynuować mimo to?
ID61404 %d Url(s) selected [%d Url(s) available] %d adresów URL wybrano [%d adresów URL dostępnych]
ID61405 Import to Download Accelerator Plus Importuj do programu DAP
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - CAPTCHA dialog New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
ID6915 %s's requirement for your download Wymagania %s do pobrania pliku
ID6916 See a screenshot of the %s’s requirement Zobacz zrzut ekranu warunków %s
ID6917 %s requires that you enter the text below %s wymaga wprowadzenia tekstu poniżej
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Load Plugin error message New text added!

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10127 The %s add-on is disabled. You may continue using DAP without this feature. Dodatek %s jest wyłączony. Możesz dalej używać DAP bez tej funkcji.
RESOURCE_ID - STRINGTABLE


Zobacz syntax by poznać składnię Wiki..

Przetłumaczyłeś tę stronę? Dodaj siebie do strony zasłużonych .

Translation Info: Info

Key Value
FileName DAPPOL.LNG
Language Polish
LanguageID $0415
DecLanguageID 1045
Codepage 1250
Stage Extended Translation
LanguageID2 Unicode
HelpFile None
Author SpeedBit
Contact support@speedbit.com
Website www.speedbit.com
Product DAP
Version 10.0.3.3
Revision 1
LastUpdated

Discussion

admin2, 2009/06/10 15:18

Can someone try to shorten:

 • Main String Table - Download info dialog: ID2009 Advanced
 • Dialogue 3002 - Options → Appearance: ID1190 Play/Test (it's on Section 2)

Thanks! oshrat

admin2, 2009/06/08 17:16

Be the first to try the new DAP 9.2 Beta!
Once you see your translation on the actual DAP screens, you may want to make some changes - shorten, adjust or edit your text. Please do so on Wiki templates Section 1 and Section 2.

For example, can you shorten the following text:

ID1190 Play/Test  

Cheers! oshrat

admin2, 2009/02/05 17:04

Hi Translators,
Please try to shorten the following: ID2020 Estimated time left: Oszacowany czas do końca:

(only “Oszacowany czas do” fits on the download window). You can download the testing version to see how it looks on DAP. You can use words that represent similar meaning, if needed. Thanks.
oshrat

admin2, 2008/12/25 15:36

Hey Translators! I see you are almost done with the basic translation. Way to go!!
I added a few new lines - there's a star next to the section title so you can easily find them.
You are also welcome to go on to the Advanced (Section 2) Translation… Good Luck!
oshrat

83.9.222.167, 2008/12/23 16:07

Jestem super

You could leave a comment if you were logged in.
translation_polish.txt · Last modified: 2015/10/17 00:40 by zcooger_channel
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
DAP Home    Download DAP
DAP Wiki - Terms of Use
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki


Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported