Armenian Translation (Հայերեն) - Section 1

Guidelines

Translate all the sections below.
If necessary, you can choose words which represent the same or similar meaning to the original words.

Important Notes

How do I start translating?

 1. Click the “Edit This Page” button
  that will appear at the top of the page

 1. Item ID: This column represents the technical ID name for each text item. These are used for internal dev purposes and should not be edited or translated themselves.
 2. RESOURCE_ID: This row is used for internal dev purposes and should not be edited or translated.
 3. Placeholders: Whenever you see the 'percent' character ('%') it means there's a placeholder in the text. This means that DAP replaces that placeholder with other text. For example, '%1', '%d', '%date', '<SiteName>', '<a>', '@yr@', etc. are all placeholders that will be replaced with other text such as - time of day, connection retries left, folder name, etc..
 4. Names: There is no need to translate names such as DAP, DAP Premium, DAPsters, Link Checker, or AlwaysResume.
 5. Community work & team effort: Many users can contribute to a single translation in any given time. Use the easy built-in wiki tools to compare, modify & publish your translations. you can leave notes and comments to other translators, or confer with them in the discussion area below.

☆ Updates ☆

 1. July 21, 2014: An updated version of the Armenian translation was officially released. Get it here!
  Help keep it updated by editing the text below.
 2. July 5, 2012 - New text added! We invite you to update the Armenian translation to the latest release of DAP!Dialogue Window ID: 1034 Firefox list footer

Item ID Source text for translation Translated Text
ID355 &Clear List &Մաքրել ցանկը
RESOURCE_ID - DLG_1034

Dialogue Window ID: 95 DAP Status screen

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION DAP Status DAP-ի վիճակը
ID20567 Close Փակել
RESOURCE_ID - DLG_95

Dialogue Window ID: 196 Download dialog

Item ID Source text for translation Translated Text
ID1901 Convert Փոխարկել
RESOURCE_ID - DLG_196

Dialogue Window ID: 1109 Download window → Advanced

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Advanced options Ընդլայնված կարգավորումներ
ID1 OK ԼԱՎ
ID2 Cancel Մերժել
ID20193 Acceleration mode: Արագացման եղանակը.
ID20192 User Agent: Օգտագործվող ծրագիրը.
ID1211 Use HTTP Proxy Օգտագործել HTTP միջնորդ
ID1314 Use FTP in PASV mode. Օգտագործել FTP՝ պասսիվ եղանակով
ID1221 Use FTP Proxy Օգտագործել FTP միջնորդ
ID1235 Find Փնտրել
ID1241 Find Փնտրել
ID20133 Site Password Կայքի ծածկագիրը
ID20136 Connection Միացումը
ID20134 User Name: Անունը.
ID20135 Password: Ծածկագիրը.
ID20248 Proxy address Միջնորդի հասցեն
ID20249 Port Բնիկը
ID20250 UserName Անունը
ID20251 Password Ծածկագիրը
ID20252 Proxy address Միջնորդի հասցեն
ID20253 Port Բնիկը
ID20254 UserName Անունը
ID20255 Password Ծածկագիրը
ID20138 File Description Ֆայլի նկարագրությունը
ID20139 Description: Նկարագրությունը
ID20140 (Sometimes this is required behind FireWalls) (Երբեմն պահանջվում է շրջանցել FireWall-ը)
ID355 Zip Preview Դիտել Zip-ը
RESOURCE_ID - DLG_1109

Dialogue Window ID: 1176 Add new URL dialog (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Download URL
ID1063 Add More Urls
ID1 OK ԼԱՎ
RESOURCE_ID - DLG_1176

Dialogue Window ID: 1127 Make DAP default download manager dialog

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Default download manager check Ստուգել բեռնումների հիմնական ծրագիրը
ID1 Yes Այո
ID2 No Ոչ
ID20182 Download Accelerator Plus is not your default download manager.\nWould you like to set Download Accelerator as your default download manager ? Download Accelerator Plus-ը բեռնումների հիմնական ծրագիրը չէ։\nՀաստատե՞լ որպես այդպիսին։
ID1372 Always check if Download Accelerator is my default download manager Մշտապես ստուգել Download Accelerator-ը բեռնումների հիմնական ծրագի՞րն է։
RESOURCE_ID - DLG_1127

Dialogue Window ID: 236 Overwrite dialog

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Download Accelerator Plus Download Accelerator Plus
ID20107 Overwrite Վերագրել
ID20069 Save as… Պահպանել որպես…
ID20070 A file with the same name already exists at :\n Այս անունով ֆայլ արդեն առկա է՝ \n
ID1008 You are trying to save the file : Ֆայլը պահպանվում է.
ID20416 Run existing file կատարել առկա ֆայլը
ID20071 The same file already exists at :\n Նման ֆայլ արդեն առկա է.\n
RESOURCE_ID - DLG_236

Dialogue Window ID: 20009 About dialog (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION About Download Accelerator Plus Download Accelerator Plus-ի մասին
ID1 OK ԼԱՎ
ID20074 Copyright (C) 1999 - 2014 SPEEDbit Ltd. Հեղ. իրավունքը (C) 1999 - 2014 SPEEDbit Ltd
ID20141 Version information Տարբերակը
ID20140 Registration Գրանցել
ID356 Update Թարմացնել
ID20088 Purchase Գնել
ID20278 Code: Բանալին.
ID20075 DAP End User License Agreement DAP-ի Լիցենզային Համաձայնությունը
ID20078 SpeedBit Privacy Policy SpeedBit-ի Անվտ. քաղաքականությունը
ID20079 DAP is translated by DAP users DAP-ը թարգմանվել է DAP-ՀայՍոֆթ-ի կողմից
ID20280 DAP Main Version:
RESOURCE_ID - DLG_20009

Dialogue Window ID: 13 - Confirmation dialog

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION DAP Message DAP-ի ուղերձը
ID1 OK ԼԱՎ
ID2 Cancel Մերժել
ID6 Yes Այո
ID7 No Ոչ
ID20282 Static\nlj Սթատիկ\nlj
ID383 Don't show this message again Այլևս չհարցնել
RESOURCE_ID - DLG_13

Dialogue Window ID: 252 Download info dialog ( Caption only - all other strings in String Table)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION File Download - Download Accelerator Plus (DAP) Բեռնել ֆայլը (DAP)
RESOURCE_ID - DLG_252

Dialogue Window ID: 1015 File Properties → General

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION General Հիմնականը
ID20199 Type: Տեսակը.
ID20200 Status: Վիճակը.
ID20201 Size: Չափը.
ID20047 File: Ֆայլը.
ID1267 Browse Ընտրել
ID20080 URL: Հղումը.
ID20079 Description: Նկարագրությունը.
ID1195 Change Փոխել
ID20466 Tag: Տեգը.
ID20202 Referrer Page: Ուղղորդվող էջը.
RESOURCE_ID - DLG_1015

Dialogue Window ID: 1016 File Properties → Connections

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Connections Միացումներ
ID20278 Information about selected connection: Տեղեկություն ընտրված միացման մասին.
ID20202 URL : Հղումը.
ID20203 Temp file : Ժամանակավոր ֆայլը.
ID20204 Ranges : Կարգը.
ID20205 Size : Չափը.
ID2292 Unknown Անհայտ
ID20207 Total retries made : Կրկն. եղանակը.
ID20206 Other Info Այլ տեղեկություն
ID20461 Last Error: Վերջին սխալը.
ID20463 Error String: Սխալի տողը.
RESOURCE_ID - DLG_1016

Dialogue Window ID: 204 Change root directory

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Change Root Ընտրել խորքայինը
ID377 Browse Ընտրել
ID1 OK ԼԱՎ
ID2 Cancel Մերժել
ID1300 Change root all category folders Փոխել խորքայինը՝ բոլոր բաժինների համար
RESOURCE_ID - DLG_204

MENU - File

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10060 DAL - Download Accelerator List DAL - Download Accelerator-ի ցանկը
ID10070 M3U - MP3 playlist M3U - MP3 խաղացանկը
ID10071 Plain text file Սովորական տեքստային ֆայլ
PID10060 Import… Ներմուծել…
ID10059 Export all files Արտածել բոլոր ֆայլերը
ID10058 Export selected files Արտածել ընտրված ֆայլերը
PID10059 Export… Արտածել…
ID32970 &Open My Downloads Folder &Բացել Իմ բեռնումները թղթապանակը
ID57665 Exit Ելք
PID32970 &File &Ֆայլ
RESOURCE_ID - MENU

MENU - View

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10030 &Toolbar &Գործիքները
ID10120 Filters pane Ֆիլտրերի վահանակը
ID10118 Bandwidth bar Արագության վահանակը
ID10117 Information pane Տեղեկության վահանակը
ID10122 View completed items in main screen Նայել ավարտվածները հիմնական պատուհանում
ID10116 Sort downloads by date Դասավորել ըստ ամսաթվի
PID10030 &View &Տեսքը
PID10116 &View &Տեսքը
RESOURCE_ID - MENU

MENU - Downloads (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10026 New download… Ins Նոր բեռնում…
ID10033 Clear Մաքրել
ID10027 &Resume &Շարունակել
ID10029 &Pause &Դադար
ID10091 Move up Տեղ. վերև
ID10092 Move down Տեղ. ներքև
ID10038 &Resume All &Շարունակել բոլորը
ID10037 &Pause All &Դադարեցնել բոլորը
ID10028 Force Ստիպողաբար
ID10103 Sc&heduled Download Պլա&նավորված բեռնում
ID10084 About this file Այս ֆայլի մասին
ID10031 P&roperties Հ&ատկությունները
PID10091 &Downloads &Բեռնումները
ID62316 Find Alternate Links Գտնել այլընտրանքային հղումներ
ID33031 Tweet this download Հայտնել բեռնման մասին
ID10032 Download Video
RESOURCE_ID - MENU

MENU - Tools (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10121 &History… &Պատմությունը…
ID32927 &Configuration Wizard… &Կարգավորման Վարպետ…
ID10036 &Options… &Ընտրանքներ…
ID6003 Download &Basket Բեռնման &Դիտապատկերը
ID10079 My Account Status Իմ հաշվի վիճակը
ID10076 Service Info Տեղ. ծառայ. մասին
ID10077 Register Online Գրանցել Ցանցում
ID10078 Activate AlwaysResume Միացնել AlwaysResume
PID10079 Always &Resume Service Մշտապես &Շարունակելու ծառ-ը
PID10121 &Tools &Գործիքներ
PID32927 &Tools &Գործիքներ
ID10131 Manage Add-Ons…
ID10126 Link Checker Settings…
RESOURCE_ID - MENU

MENU - Auto

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10042 Disconnect after download Անջատվել՝ բեռնումից հետո
ID10050 Shutdown computer after download Բեռնումից հետո անջատել համակարգիչը
ID10043 Virus checking Հակավիրուսային ստուգում
ID10044 Mirror Search Հայելիների որոնում
PID10042 &Auto &Ինքնա
RESOURCE_ID - MENU

MENU - Help

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10049 Online &help Ցանցային &Օգնություն
ID10041 &FAQ &FAQ
ID32968 Connection Problems - Run Wizard… Միացման սխալ… Բացել Վարպետը…
ID10062 &Get DAP Premium… &Անցնել DAP Premium-ին…
ID10063 Enter DAP Premium activation code Մուտքագրեք DAP Premium-ի գրանցման բանալին
ID10052 &Feedback &Ձեր արձագանքը
ID10047 &Invite a friend &Հրավիրեք Ձեր ընկերոջը
ID10046 &Check for Updates… &Ստուգել թարմացումները…
ID10119 Open Special Offers Folder Բացել հատուկ առաջարկությունների թղթապանակը
ID57664 &About &Ծրագրի մասին
PID10041 &Help &Օգնություն
RESOURCE_ID - MENU

MENU - Firefox list

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10027 &Resume &Շարունակել
ID10029 &Pause &Դադար
ID33020 &Cancel &Մերժել
ID33021 E&xpand Բ&ացազատել
ID33022 Co&llapse Հա&վաքել
ID33029 Go to Security Page Անցնել անվտանգության էջին
ID33023 &Go to Download Page &Անցնել բեռնումների էջին
ID33024 Copy Download &Link Պատճենել բեռնման &հղումը
ID33025 Select &All Ընտրել &բոլորը
ID10094 &Open &Բացել
ID10097 Open Containing &Folder Բացել պարունակող &թղթապանակը
ID10104 Convert Video Փոխարկել տեսանյութը
ID10100 R&emove From List Ջ&նջել ցանկից
RESOURCE_ID - MENU

Menu items tooltips

Item ID Source text for translation Translated Text
ID6001 Open DAP\nOpen DAP main window Բացել DAP-ը\nԲացել DAP-ի հիմնական պատուհանը
ID6002 Acceleration OFF\nClick to enable downloads by DAP Արագացումը ԱՆՋ է\nՍեղմեք՝ DAP-ով բեռնելու համար
ID6003 Open/Close the download basket window\nOpen/Close the download basket window Բացել/Փակել բեռնման Դիտապատկերի պատուհանը\nԲացում/Փակում է բեռնման Դիտապատկերի պատուհանը
ID6004 Acceleration ON\nClick to disable downloads by DAP Արագացումը ՄԻԱՑ է\nՍեղմեք՝ DAP-ով բեռնելու համար
ID10060 Import files from a DAP exported file (*.DAL)\nImport files from a DAP exported file (*.DAL) Ներմուծել DAP-ի արտածած ֆայլերը (*.DAL)\nԿներմուծվի DAP-ի արտածված ֆայլը։
ID10070 Import URL(s) from M3U file format\nImport URL(s) from M3U file format Ներմուծել հղում(ներ)ը M3U տեսակի ֆայլերից\nՆերմուծում է հղում(ներ)ը M3U տեսակի ֆայլերից
ID10071 Import URL(s) from plain text file\nImport URL(s) from plain text file Ներմուծել հղում(ներ)ը տեքստային ֆայլերից\nՆերմուծում է հղում(ներ)ը տեքստային ֆայլերից
ID32967 Update Now\nCheck for DAP updates Թարմացնել\nՍտուգում է DAP-ի նոր տարբերակը
ID10076 More information about AlwaysResume\nMore information about AlwaysResume Մանրամասներ AlwaysResume եղանակի մասին\nՄանրամասները AlwaysResume եղանակի մասին
ID10077 Register OnLine to AlwaysResume service\nRegister OnLine to AlwaysResume service Առցանց գրանցում AlwaysResume եղանակի համար\nԱռցանց գրանցել AlwaysResume եղանակի համար
ID10084 Review download \nReview download Դիտել բեռնումը\nՆայել բեռնված ֆայլը
ID10031 Download properties\nDownload properties Բեռնման հատկությունները\nԲեռնման հատկությունները
ID10042 Auto disconnect\nAuto disconnect after download complete Անջատվել\nԱնջատել կապը՝ բեռնելուց հետո
ID10043 Check current download\nCheck current download\n Ստուգել ընթացիկ բեռնումը\nՍտուգել ընթացիկ բեռնումը
ID10050 Automatically shutdown computer after download\nAutomatically shutdown computer after download Բեռնումը ավարտելուց հետո անջատել համակարգիչը\nԲեռնումը ավարտելուց հետո անջատել համակարգիչը
ID10052 Send us feedback about DAP\nSend us feedback about DAP Հայտնեք մեզ DAP-ի մասին Ձեր կարծիքը\nՀայտնեք մեզ DAP-ի մասին Ձեր կարծիքը
ID57664 Display program information, version number and copyright\nAbout Ցուցադրել տեղեկություններ ծրագրի, տարբերակի և հեղ. իրավունքի մասին\nԾրագրի մասին
ID57665 Exit\nExit Ելք\nՓակել ծրագիրը
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Right-click menus - System tray (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
ID6002 Enable DAP
ID6004 Disable DAP
ID6001 Open DAP downloads &manager Բացել DAP-ի բեռնումների &կառավարիչը
ID32969 Open &DAP Status Բացել &DAP-ի վիճակի պատուհանը
ID33028 Open DAP downloads list Բացել DAP-ի բեռնումների ցանկը
ID33017 Scheduler Պլանավորիչ
PID32910 Limit bandwidth Արագությանան սահմանափակում
PID32911 Limit bandwidth Արագ-ան սահ-ում
ID32909 Limited Սահ. է
ID32910 Cooperative Փոխգործողությունը
ID32911 Unlimited Անսահմանափակ
RESOURCE_ID - MENU

Right-click menus - Downloading list

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10082 Move to top… Տեղ. առջև
ID10083 Move to bottom… Տեղ. հետև
ID10112 Exclude from queue Հանել հերթից
ID32925 Explore FTP Site Դիտարկել FTP կայքը
ID32908 Preview media Նախն. դիտում
RESOURCE_ID - MENU

Right-click menus - Completed file

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10094 &Open &Բացել
ID10097 Open Containing &Folder Բացել պարունակող &թղթապանակը
ID10099 Re-download Կր. բեռնել
ID10098 Check for virus Հակավիրուսային ստուգում
ID10100 R&emove From List Ջ&նջել ցանկից
ID10101 Clear all completed items Հեռացնել բոլոր ավարտվածները
ID32985 Clean download traces Հեռացնել բեռնման հետքերը
ID32979 Delete file from disk Ջնջել պնակից
ID32983 Shred File Վերացնել ֆայլը
ID32991 Send File Ուղարկել ֆայլը
ID10102 Properties Հատկությունները
RESOURCE_ID - MENU

Right-click menus - Category filters

Item ID Source text for translation Translated Text
ID32943 New category… Նոր բաժին…
PID52937 Change category icon Փոխել բաժնի պատկերը
ID32942 Edit category… Խմբագրել բաժինը…
ID32944 Remove category Ջնջել բաժինը
ID32913 Open category folder ԲԱցել բաժնի թղթապանակը
RESOURCE_ID - MENU

Right-click menus - Private toolbar button

Item ID Source text for translation Translated Text
ID33000 Show Private Downloads Ցուցադրել Անձնական բեռնումները
ID33005 Hide Private Downloads Թաքցնել Անձնական բեռնումները
ID33001 Add to Private Downloads Ավելացնել Անձնական բեռնումներին
ID33003 Remove from Private Downloads Ջնջել Անձնական բեռնումներից
PID33000 Private Downloads Անձնական բեռնումները
RESOURCE_ID - MENU

Right-click menus - Save button

Item ID Source text for translation Translated Text
ID33013 Save as… Պահպանել որպես…
ID33014 Always save to… Միշտ պահպանել որպես…
ID33015 Schedule Պլանավորել
ID33018 Download later Բեռնել ավելի ուշ
RESOURCE_ID - MENU

Main String Table - Main toolbar (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10026 Add\nAdd new download Ավելացնել\nԱվելացնել նոր բեռնում
ID10027 Resume\nResume download Շարունակել\nՇարունակել բեռնումները
ID10028 Force\nForce download Ուժեղացված\nՈւժեղացված բեռնում
ID10029 Pause\nPause download Դադար\nԴադարեցնել բեռնումը
ID10033 Clear\nClear download Հեռացնել\nՀեռացնել բեռնումը
ID10036 Options\nOpen DAP Options window Կարգավորումներ\nԲացել DAP-ի կարգավորումների պատուհանը
ID10037 Pause all\nPause all downloads in queue Դադարեցնել բոլորը\nԴադարեցնել հերթի բոլոր բեռնումները
ID10038 Resume all\nResume All Downloads Շարունակել բոլորը\nՇարունակել բոլոր բեռնումները
ID10047 Invite a friend\nRecommend this program to a friend Հրավիրեք Ձեր ընկերոջը\nԵրաշխավորեք ծրագիրը Ձեր ընկերոջը
ID10062 Buy DAP\nBuy and register DAP Գնել DAP-ը\nԳնել և գրանցել DAP-ը
ID10091 Move up\nMove up in queue Տեղ. վերև\nՀերթում տեղ. վերև
ID10092 Move down\nMove down in queue Տեղ. ներքև\nՀերթում տեղ. ներքև
ID32886 Upload\nUpload to FileFlyer Վերբեռնել\nՎերբեռնել FileFlyer-ում
ID32997 Acceleration OFF\nClick to enable downloads by DAP Արագացումը ԱՆՋ է\nՍեղմեք՝ DAP-ով բեռնելու համար
ID32998 Acceleration ON\nClick to disable downloads by DAP Արագացումը ՄԻԱՑ է\nՍեղմեք՝ DAP-ով բեռնելու համար
ID32999 Private \nPrivate Downloads Անձնական\nԱնձնական բեռնումներ
ID62548 Tell Others\nTell friends about DAP Հաղորդեք այլոց\nՀայտնեք Ձեր ընկերներին DAP-ի մասին
ID62554 DAP Extreme\nDAP Extreme Configuration DAP Extreme\nDAP Extreme-ի կարգավորումները
ID10032 Download Video\nAdd a new video download
ID10124 Get Add-ons\nManage installed add-ons and install new ones
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Complete toolbar

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10035 History\nHistory manager Պատմությունը\nՊատմության կառավարում
ID32988 Open\nOpen/Run file Բացել\nԲացել/Կատարել ֆայլը
ID32989 Shred\nShred Մասը\nՄասը
ID32990 Clean traces\nClean traces Մաքրել հետքերը\nՄաքրել հետքերը
ID32991 Send file\nSend this file to friend Ուղարկել ֆայլը\nՈւղարկեք այս ֆայլը Ձեր ընկերոջը
ID62414 Clear\nClear completed item Հեռացնել\nՀեռացնել ավարտված բեռնումները
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Downloads list headers (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
ID32 Status Վիճակը
ID6911 File name Ֆայլի անունը
ID5114 Progress Ընթացքը
ID3859 Size Չափը
ID62349 Tags Տեգերը
ID61484 Resume Անվանափոխել
ID61240 Speed Արագ-ը.
ID61280 Time elapsed Մնացել է ժ-կ
ID61239 Time left Անցել է ժ-կ
ID62559 Date created
ID62560 Date modified
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Completed downloads list headers

Item ID Source text for translation Translated Text
ID62134 Completed Download Ավարտված բեռնումները
ID3861 Date Ամսաթիվը
ID62455 File Actions Ֆայլի գործողությունը
ID62456 Download Security Անվտանգ բեռնումը
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Filters pane (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
ID62269 Status - All Վիճակը - Բոլորը
ID62270 Downloading Բեռնվում է
ID62271 Queued Հերթում
ID62272 Paused Դադարի մեջ
ID62273 Scheduled Պլանավորված
ID62274 Broken Վնասված
ID62275 Excluded Բացառված
ID62276 Completed Ավարտված
ID62439 Canceled Կանգնեցված
ID62277 Category - All Բաժինը - Բոլորը
ID61367 Music Երգեր
ID61369 Videos Տեսանյութեր
ID61371 Software Ծրագրեր
ID61102 Images Նկարներ
ID62286 Documents Փաստաթղթեր
ID62010 Compressed
ID62296 Compressed Downloads
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Confirmations

Item ID Source text for translation Translated Text
ID62265 You have selected to limit the bandwidth allocated for downloading with DAP.\nThis will slow down your download speed but will improve the performance of other internet applications while downloading. Դուք ընտրել եք DAP-ի առավելագույն արագության սահմանափակման եղանակը։\nՍա կդանդաղեցնի բեռնման արագությունը, փոխարենը Դուք կկարողանաք օգտագործել Ինտերնետից օգտվող այլ ծրագրերը ևս
ID62118 Item dragging allowed only when items are sorted by status Տեղափոխումը հնարավոր է, եթե ֆայլերը դասավորված են ըստ վիճակի
ID61423 Do you want to delete selected URL(s) ? Ջնջե՞լ ընտրված հղումները։
ID62510 This option hides the download process and window for chosen items. To manage all private downloads, click the Private button on DAP main toolbar. Այս ընտրանքը թաքցնում է բեռնման ընթացքը և բեռնման ընտրության պատուհանը։ Անձնական բեռնումների համար ծրագրի հիմնական պատուհանում սեղմեք Անձնականը կոճակի վրա։
ID62535 Files downloaded in Private Download mode can be accessed only from DAP \nfor your privacy. \nDeleting private items will reveal these files in your folders so you can access them directly.\n\nAre you sure you want to delete these items and reveal files? Այն ֆայլերը, որոնք բեռնվել են որպես Անձնական, հասանելի են միայն DAP-ից՝\nգաղտնիությունը պահելու համար։ \nԱյս ֆայլերի ջնջումը կբացի այդ ֆայլերը թղթապանակներում և Դուք կկարողանաք օգտագործել դրանք։\nՋնջե՞լ և ստանալ մուտք ֆայլերին։
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Language change

Item ID Source text for translation Translated Text
ID62196 DAP Language changed DAP-ի լեզուն փոխվել է
ID62254 You have selected a different interface language. Դուք ընտրել եք այլ լեզու։
ID62256 It is required to restart the application for the changes to take effect.\nDo you wish to restart DAP now? Դուք պետք է վերագործարկեք ծրագիրը նոր լեզուն կիրառելու համար։\nՎերագործարկե՞լ։
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Download info dialog

Item ID Source text for translation Translated Text
ID2006 Cancel Մերժել
ID2007 Save Պահպանել
ID2008 Open Բացել
ID2009 Advanced Ընդլայնված
ID2016 Download this file without Download Accelerator Plus (DAP) Բեռնել առանց Download Accelerator Plus-ի
ID2017 Do you want to run or save this file? Կատարե՞լ կամ պահպանե՞լ այս ֆայլը։
ID2018 Run Կատարել
ID3865 File will be saved and opened automatically Պայլը կպահպանվի և միանգամից կբացվի
ID2019 Do you want to open or save this file? Բացե՞լ կամ պահպանե՞լ ֆայլը։
ID61259 Unknown Անհայտ
ID62012 Name: Անունը.
ID62206 Type: Տեսակը.
ID62207 From: Ումից.
ID62513 Resume Շարունակել
ID62540 Always save to… Միշտ պահպանել՝
ID62372 Resolving … Ուղղվում է…
ID2067 You may also download Կարող եք նաև բեռնել
ID2068 Learn More Կարդալ ավելին
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Download dialog

Item ID Source text for translation Translated Text
ID2018 Run Կատարել
ID2020 Estimated time left: Մնացել է ժ-կ.
ID62348 Download to: Բեռնել՝
ID2010 Switch site Անցնել կայքին
ID2012 Close this window when download completes Բեռնելուց հետո փակել պատուհանը
ID2013 Transfer rate: Փոխանցման եղանակը.
ID2021 Open Folder Բացել թղթապանակը
ID2022 Download Complete Բեռնումը ավարտվեց
ID2024 Downloaded: Բեռնվել է.
ID2025 (Mirror Search ON) (Հայելիների որոնումը ՄԻԱՑ է)
ID2026 (Mirror Search OFF) (Հայելիների որոնումը ԱՆՋ է)
ID2027 Preview & Extract Դիտել և հանել
ID2028 zip files zip ֆայլերը
ID2029 %s (%s of %s) %s (%s-ը %s)
ID2030 %s in %s %s %s-ում
ID2031 %d connections %d միացումներ
ID2032 %d connection %d միացումներ
ID2033 %s from %s %s-ը %s
ID2034 from %d sources %d աղբյուրներից
ID6913 Resume Supported Վերսկսելը աջակցվում է
ID61210 Resume NOT supported Վերսկսելը չի աջակցվում
ID62341 Save as… Պահպանել որպես…
ID62353 Always Resume On Մշտապես վերսկսել
ID62354 0 Bytes Received Ստացվել է 0 բայթ
ID62385 Close Փակել
ID61343 Unknown Անհայտ
ID61411 Do you want to pause downloading file %s ? Դադարեցնե՞լ %s ֆայլի բեռնումը։
ID61217 Do you want to stop all current downloads ? Դադարեցնե՞լ բոլոր ֆայլերի բեռնումը։
ID62457 %d Files: %d ֆայլեր.
ID62477 1 File: 1 ֆայլ.
ID61238 Do you want this button to minimize the download to the system tray? Օգտագործե՞լ այս կոճակը՝ թաքցնելու համար պատուհանը էկրանի ներքևում։
ID62338 Download cancel Բեռնումը մերժված է
ID62496 mins րոպե
ID62497 secs վայր.
ID62495 hours ժամ
ID2069 %d bytes %d բայթ
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - High risk program alert

Item ID Source text for translation Translated Text
ID62536 Delete it Ջնջել
ID62537 Keep it Բաց թողնել
ID62538 Learn more » Կարդալ ավելին »
ID62475 The file you have downloaded has been checked by %SECURITY_PROVIDER% and was found to be potentially harmful. Բեռնված ֆայլը ստուգվել է %SECURITY_PROVIDER%-ի կողմից և ճանաչվել է որպես վտանգավոր։
ID62476 What would you like to do with this file: Ի՞նչ անել այս ֆայլը.
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Download info dialog (Firefox Style)

Item ID Source text for translation Translated Text
ID2035 You have chosen to download Դուք ընտրել եք բեռնումներ՝
ID2036 which is a: տեսակը՝
ID2037 from ից
ID2038 from: ից
ID2039 Opening %s - Download Accelerator Plus (DAP) %s-ի բացումը DAP-ով
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Download list strings and tooltips

Item ID Source text for translation Translated Text
ID2040 of 1 file 1 ֆայլից
ID2041 of %d files %d ֆայլերից
ID2042 Downloads Բեռնումները
ID2065 %s of %s %s-ը %s
ID2066 Search… Փնտրել…
ID2073 Yesterday Երեկ
ID2074 Done Պատրաստ է
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Download list strings and tooltips - Buttons tooltips

Item ID Source text for translation Translated Text
ID2045 Resume Շարունակել
ID2046 Pause Դադար
ID2047 Cancel Մերժել
ID2044 Removes completed, broken and canceled downloads from DAP Վնասված և մերժված ֆայլերը ջնջվել են DAP-ից
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Download list strings and tooltips - Security status tooltips

Item ID Source text for translation Translated Text
ID2048 High Risk file: Click for more info. Վտանգավոր ֆայլ. Լրացուցիչ տեղեկություններ։
ID2049 Trusted file: Click for more info. Վստահելի ֆայլ. Լրացուցիչ տեղեկություններ։
ID2052 Unknown file: Click for more info. Անհայտ ֆայլ. Լրացուցիչ տեղեկություններ։
ID2053 File type not checked: Click for more info. Ֆայլի տեսակը ստուգված չէ. Լրացուցիչ տեղեկություններ։
ID2054 High Risk website: Click for more info. Վտանգավոր կայք. Լրացուցիչ տեղեկություններ։
ID2055 DAP Download Security is ON: Click for more info. DAP-ի անվտանգության համակարգը ՄԻԱՑ է. Լրացուցիչ տեղեկություններ։
ID2056 Potentially Unwanted file: Click for more info. Հնարավորինս անցանկալի ֆայլ. Լրացուցիչ տեղեկություններ։
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Download list strings and tooltips - Item status

Item ID Source text for translation Translated Text
ID2057 Paused Դադարի մեջ
ID2058 Canceled Մերժված
ID2059 Broken Վնասված
ID2060 Scheduled Պլանավորված
ID2061 Queued Հերթում
ID2062 Excluded Կատարված
ID2063 %s remaining - %s (%s - %s) Մնացել է %s՝ %s-ից (%s - %s)
ID2064 Running security check … Սկսվում է անվտանգության ստուգումը…
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Downloads Menu String Table

Item ID Source text for translation Translated Text
ID61337 &Play &Խաղարկել
ID61338 &Open &Բացել
ID61339 &Run &Կատարել
ID33028 Downloads list Բեռնումների ցանկը
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main list strings and tooltips (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10007 Add tags for this file Այս ֆայլի համար ավելացնել տեգեր
ID10017 Tags: Տեգերը.
ID62027 Completed Ավարտված
ID61485 Downloading … Բեռնվում է…
ID61486 Queued ( waiting for download ) Հերթում է (սպասում է բեռնման)
ID61487 Paused Դադարի մեջ է
ID61488 Scheduled Պլանավորված
ID61489 Excluded from the queue Հեռացնել հերթից
ID61490 Broken link Վնասված հղում
ID61491 Resume supported Աջակցվում է վերսկսելը
ID61492 Resume NOT supported Վերսկսելը չի աջակցվում
ID61493 Resume supported using Always Resume Վերսկսելը աջակցվում է Մշտապես վերսկսել-ի միջոցով
ID61494 Resume support unknown Վերսկսելը աջակցվում է (անհայտ է)
ID61497 Completed Ավարտվել է
ID62184 The file was opened Այս ֆայլը բացվել է
ID62185 The file was not opened Այս ֆայլը չի բացվել
ID61499 Canceled
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main list strings - Expanded item

Item ID Source text for translation Translated Text
ID61241 Description Նկարագրությունը
ID62014 Save to : Պահպանել՝
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Make DAP default download manager

Item ID Source text for translation Translated Text
ID61247 Your browser needs to be restarted in order to finish browser integration Վերագործարկեք Ձեր դիտարկիչը՝ փոփոխությունները ինտեգրացիան ավարտելու համար
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Add new URL dialog (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
ID8 Enter a Download Link to download with DAP:
ID61284 Incorrect download link,\nplease fix and try again.
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

About dialog strings

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10008 DAP Unregistered DAP-ը գրանցված չէ
ID2076 You are using %s - Translated by: Դուք օգտագործում եք %s-ը, Թարգմանությունը
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Clipboard monitor message

Item ID Source text for translation Translated Text
ID61285 DAP found this link in your Clipboard. Download this file? DAP-ը գտել է պատճենված հղում։ Բեռնե՞լ այն։
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

General download error (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
ID62407 Download could not be accelerated. Attempting to download at regular speed. Բեռնման արագությունը չի կարող արագացվել։ Բեռնվելու է սովորական արագությամբ։
ID133 Failed to initialize sockets.\n\nAborting program.
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Security alerts

Item ID Source text for translation Translated Text
ID62462 <font size=3><font color=”#6699cc”><b>Download Security</b><br><bottom>by %SECURITY_PROVIDER% is <font color=”#8bd272”><b>ON</b></bottom> <br><font size=1> <br></font></font><right><bottom><b>Learn more »</bottom></b></font></font> <font size=3><font color=”#6699cc”><b>Անվտանգ Բեռնումը</b><br><bottom>%SECURITY_PROVIDER%-ից<font color=”#8bd272”><b>ՄԻԱՑ է</b></bottom> <br><font size=1> <br></font></font><right><bottom><b>Ավելին » </bottom></b></font></font>
ID62463 <font size=3><b>High Risk Program</b><br>Security Alert by<br>%SECURITY_PROVIDER%<font size=1> <br></font><font color=”#981f16”><right><b>More »</b></font></font> <font size=3><b>Վտանգավոր ծրագիր</b><br>Անվտանգության ահազանգը՝<br>%SECURITY_PROVIDER%<font size=1> <br></font><font color=”#981f16”><right><b>Ավելին »</b></font></font>
ID62464 <font size=3><b>Unknown Program</b><br>Security Alert by<br>%SECURITY_PROVIDER%<br><font color=”#3c6cb8”><right><b>More »</b></font></font> <font size=3><b>Անհայտ ծրագիր</b><br>Անվտանգության ահազանգը՝<br>%SECURITY_PROVIDER%<br><font color=”#3c6cb8”><right><b>Ավելին »»</b></font></font>
ID62465 <font size=3><b>Trusted Program</b><br>Security verified by<br>%SECURITY_PROVIDER%<br><font color=”#3c6cb8”><right><b> More »</b></font></font> <font size=3><b>Վստահելի ծրագիր</b><br>Անվտանգությունը ստուգվել է՝<br>%SECURITY_PROVIDER%<br><font color=”#3c6cb8”><right><b> Ավելին »»</b></font></font>
ID62466 <font size=3><b>High Risk Website</b><br>Security Alert by<br>%SECURITY_PROVIDER%<font size=1> <br></font><font color=”#981f16”><right><b> More »</b></font></font> <font size=3><b>Վտանգավոր կայք</b><br>Անվտանգության ահազանգը՝<br>%SECURITY_PROVIDER%<font size=1> <br></font><font color=”#981f16”><right><b> Ավելին »»</b></font></font>
ID62468 <font size=3><font color=”#8e8e8e”><b>Download Security</b><br>N/A: File type is not <br>checked by %SECURITY_PROVIDER%<br><right><font color=”#3262ae”><b>More »</b></font></font></font> <font size=3><font color=”#8e8e8e”><b>Անվտանգ բեռնում</b><br>N/A: Ֆայլի տեսակը չի <br>ստուգվել %SECURITY_PROVIDER%-ի կողմից<br><right><font color=”#3262ae”><b>Ավելին »»</b></font></font></font>
ID62469 <font size=3><font color=”#000000”>Rated <b>potentially <br>unwanted </b>by %SECURITY_PROVIDER%<br><font size=1> <br></font><right><bottom><b><font color=”#3262ae”>Learn more »</font></b></bottom></font></font> <font size=3><font color=”#000000”>Նշված է որպես <b>հնարավորինս <br>անցանկալի՝ </b> %SECURITY_PROVIDER%-ի կողմից<br><font size=1> <br></font><right><bottom><b><font color=”#3262ae”>Ավելին »»</font></b></bottom></font></font>
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Drop down menu -Main toolbar - Tell Others

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10047 Invite a friend Հրավիրեք ընկերոջը
ID33033 Post to Twitter Հաղորդագր. Twitter-ում
RESOURCE_ID - MENU

Dialogue Window ID: 282 - Automatic Premium Configuration screen

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION About DAP Premium DAP Premium-ի մասին
ID1 Close Փակել
ID20136 You are a DAP Premium user, and all the features and benefits of DAP Premium are enabled. Դուք օգտագործում եք DAP Premium-ը և նրա բոլոր հնարավորությունները և առավելությունները հասանելի են Ձեզ։
ID20137 DAP Premium configuration: DAP Premium-ի կարգավորումները.
ID20582 Extreme Acceleration on Առավելագույն արագացում՝
ID20509 Download with up to 10 connections Բեռնել ավելի քան 10 միացմամբ
ID20581 ZIP file testing enabled Միացված է ZIP ֆայլերի թեստավորումը
ID20588 Automatically check that ZIP files aren't corrupted Միանգամից ստուգել, թե արդյոք ZIP ֆայլը վնասված չէ
ID20583 Advertisements removed Հեռացնել գովազդը
ID20523 Enjoy DAP Premium Վայելեք DAP Premium-ը
ID20138 Additional Premium Features Enabled: Միացված են Premium-ի լրացուցիչ կարգավորումները.
ID20585 File Shredder Ֆայլի տարածում
ID20586 Shred files of any size Տարածել ցանկացած չափինը
ID20526 Trace Cleaner Հետքերի մաքրում
ID20527 Hide private downloads so only you can see them Թաքցնել անձնական բեռնումները, որ դրանք տեսանելի լինեն միայն Ձեզ
ID20528 Private Downloads Անձնական բեռնումներ
ID20525 Lock away your downloads Կողփել բեռնումները
ID20587 Extract ZIP Files Հանել ZIP ֆայլերից
ID20521 Open files in a ZIP archive while it downloads Բացել արխիվի ֆայլերը այն բեռնելիս
ID20589 Advanced FTP Ընդլայնված FTP
ID20513 Multi FTP sessions, multi file downloads, and remote file view Բազմաշրջան FTP միացումներ, բեռնումներ և ֆայլի հեռադիր դիտում
ID20590 Advanced Download Management: Բեռնման ընդլայնված կառավարում.
ID20517 - Download without download windows\n - Minimize download windows to the system tray Բեռնել առանց բեռնման պատուհանի\n Թաքցնել բեռնման պատուհանը էկրանի ներքևում
RESOURCE_ID - DLG_282

MENU - Installed add-ons (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
ID32870 Settings
ID32872 Disable
ID32877 Enable
ID32873 Uninstall
ID32876 Find Update
ID32881 Download Update
ID32874 More info
RESOURCE_ID - MENU

MENU - Get add-ons (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
ID32878 Add to DAP
ID10134 More info
RESOURCE_ID - MENU

MENU - Custom filters menu (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10127 New filter…
ID10129 Edit filter…
ID10130 Remove filter
RESOURCE_ID - MENU

MENU - System tray warning icon (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10140 Open
ID10141 Leave it !
RESOURCE_ID - MENU

Dialogue Window ID: 178 Ignore extensions dialog (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Ignore File Extensions
ID1 OK
ID2 Cancel
ID20136 Do not download the following file extensions with DAP:
ID20137 Use ”; ” to separate between extensions.\nFor example: flv; pdf; doc; aspx
RESOURCE_ID - DLG_178

Dialogue Window ID: 1154 Leech dialog (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
ID1023 Show Webpage
ID20130 Download Now
ID1433 Verify
ID2 Cancel
ID20094 Advanced
ID20039 All
ID20043 Selected
ID20065 With Triggered Extensions
ID20057 Filter
ID20069 Files with the same name are selected only once
ID20064 Default Folder
ID1064 Custom Folder
ID20068 Show Items in List …
ID20090 Browse
ID20067 Destination folder
ID20385 Select all files (according to my filters)
RESOURCE_ID - DLG_1154

Dialogue Window ID: 261 Manage add-ons dialog (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Manage Add-Ons
ID1 Close
RESOURCE_ID - DLG_261

Dialogue Window ID: 284 File assitance dialog (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION DAP - File Assistance
ID1 OK
ID2 Cancel
ID1008 TITLE
ID20137 You are missing the program that can open this file type.\nClick OK to open a web service that will help you find the correct program to open this file.
RESOURCE_ID - DLG_284

Dialogue Window ID: 298 DAPsters - Premium account required dialog (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
ID1029 Save and Submit
ID1024 Cancel
ID1019 This window will close In 30 seconds
ID1043 See a screenshot of the <SiteName>’s requirement
ID2293 File name:
ID2292 Size:
ID1046 From:
ID1035 Account ID:
ID1036 Password:
ID1037 <a>Get a premium account</a>
ID1058 Premium account ID and/or Password are invalid.
ID1063 Download as free
ID3 <a>Learn more</a>
RESOURCE_ID - DLG_298

Dialogue Window ID: 303 Edit Custom filter dialogs (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Custom Filter Properties
ID1 OK
ID2 Cancel
ID20136 Filter name:
ID20137 Filter type
ID20139 Compare type
ID20140 Value
RESOURCE_ID - DLG_303

Dialogue Window ID: 304 String values selection (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION String values selection
ID1 OK
ID2 Cancel
ID20136 Fill in string values:
RESOURCE_ID - DLG_304

Dialogue Window ID: 305 Size value selection (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Size value selection
ID1 OK
ID2 Cancel
ID20137 Select size:
RESOURCE_ID - DLG_305

Dialogue Window ID: 306 Category values select (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Category values select
ID1 OK
ID2 Cancel
ID20136 Select categories:
RESOURCE_ID - DLG_306

Dialogue Window ID: 307 Status values select (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Status values select
ID1 OK
ID2 Cancel
ID20136 Select status:
RESOURCE_ID - DLG_307

Dialogue Window ID: 308 Duration value select (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Duration value select
ID1 OK
ID2 Cancel
ID20137 Select time duration
RESOURCE_ID - DLG_308

Dialogue Window ID: 309 Select date value (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Select date value
ID1 OK
ID2 Cancel
ID20136 Select date and time:
RESOURCE_ID - DLG_309

Dialogue Window ID: 310 Progress value select (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Progress value select
ID1 OK
ID2 Cancel
ID20136 Select progress:
RESOURCE_ID - DLG_310

Dialogue Window ID: 283 DAPsters Terms of Service dialog (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Read and accept TOS
ID1 Close
ID1020 <a>Read Terms of Service</a>
ID1021 I have read and accepted the Terms of Service
ID1553 Message
ID1019 Auto close timer
RESOURCE_ID - DLG_283

Dialogue Window ID: 280 Enter CAPTCHA dialog (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Enter Captcha text
ID1 Submit
ID3 <a>Learn more</a>
ID1048 Please type the above text:
ID1019 Auto close timer
ID1024 Reload image
ID1042 <SiteName> requires that you enter the text below
ID1043 See a screenshot of the <SiteName>’s requirement
ID2293 File name:
ID2245 Name
ID2292 Size:
ID1045 Size
ID1046 From:
ID1047 Webpage
RESOURCE_ID - DLG_280

Dialogue Window ID: 285 Import web page dialog (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Import Web Page
ID1 OK
RESOURCE_ID - DLG_285

Dialogue Window ID: 286 Browser Snapshot dialog (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Browser Snapshot
RESOURCE_ID - DLG_286

Dialogue Window ID: 288 DAPsters dialog (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION DAPsters
ID1026 Enabled
ID1030 Use account
ID1031 I have read and accepted the <a>Terms of service</a>
ID1029 Save && Verify
ID1 Close
ID1034 Dapster name
ID1035 Account ID:
ID1036 Password:
ID1037 <a>Get a premium account</a>
ID1039 Last updated on:
ID1040 <a>Update now</a>
RESOURCE_ID - DLG_288

Dialogue Window ID: 290 Download error dialog (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Download has failed
ID1 Close
ID20137 File Url:
ID20136 File name:
ID20132 Error:
ID20134 Code:
ID20133 Error Details:
ID1043 See a screenshot
RESOURCE_ID - DLG_290

Dialogue Window ID: 20020 Verify account error (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Verify Account Error
ID1 OK
ID2 Continue
ID20136 Verify account failed with the following error:
ID20137 Please try again. to save current account details please choose 'Continue'
RESOURCE_ID - DLG_20020

Dialogue Window ID: 311 File in use error dialog (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Error saving file
ID1 OK
ID2 Cancel
RESOURCE_ID - DLG_311

Dialogue Window ID: 322 Download Video error dialog (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Download Accelerator Plus (DAP)
ID1 Fix YouTube URL
ID1063 Get Video Downloader
RESOURCE_ID - DLG_322

Dialogue Window ID: 327 Error report dialogs (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Download Accelerator Plus (DAP)
ID1 Create Report
ID2 Close
ID20136 To help solve the issue, please report it to SPEEDbit support.
RESOURCE_ID - DLG_327

Dialogue Window ID: 328 Error report dialogs (New text added)

Item ID Source text for translation Translated Text
CAPTION Download Accelerator Plus (DAP)
ID1 Send Report
ID20136 SPEEDbit might need to contact you for more details.\nPlease enter your email:
ID4 View Report
RESOURCE_ID - DLG_328

Main String Table - Download Video dialog

Item ID Source text for translation Translated Text
ID34 Download Video
ID9 Enter a YouTube Video Link to download with DAP:
ID10 Additional supported sites: www.metacafe.com, www.dailymotion.com
ID12 To download and convert videos from any video site\nget SPEEDbit Video Downloader and Converter.
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - File in use error message

Item ID Source text for translation Translated Text
ID33 The file %s is being previewed or used by another process.\n\nStop previewing the file or close processes and Click “OK” to complete the download
ID35 Incorrect YouTube URL.\n\nPlease fix the YouTube URL according to the examples:
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Manage add-ons dialog

Item ID Source text for translation Translated Text
ID131 Get Add-ons\nFind Add-ons on the web
ID132 Installed Add-ons\nView installed Add-ons
ID2080 Manage Add-ons
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Leech dialog

Item ID Source text for translation Translated Text
ID3862 More »
ID3863 More «
ID6057 URL
ID6058 Type
ID6059 Size
ID6060 Description
ID6061 File name
ID61403 No files were selected from the list, continue anyway?
ID61404 %d Url(s) selected [%d Url(s) available]
ID61405 Import to Download Accelerator Plus
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - CAPTCHA dialog

Item ID Source text for translation Translated Text
ID6915 %s's requirement for your download
ID6916 See a screenshot of the %s’s requirement
ID6917 %s requires that you enter the text below
RESOURCE_ID - STRINGTABLE

Main String Table - Load Plugin error message

Item ID Source text for translation Translated Text
ID10127 The %s add-on is disabled. You may continue using DAP without this feature.
RESOURCE_ID - STRINGTABLE


See syntax for Wiki syntax.

Translated this page? Add yourself to the credits page.

Translation Info: Info

Key Value
FileName DAPHYE.LNG
Language Armenian
LanguageID $042B
DecLanguageID 1067
Codepage 1252
Stage Extended Translation
LanguageID2 Unicode
HelpFile None
Author SpeedBit
Contact support@speedbit.com
Website www.speedbit.com
Product DAP
Version 10.0.3.3
Revision 1
LastUpdated

Discussion

hrant77, 2011/09/12 19:21

I am waiting for Armenian language release of DAP. When it will be done?

hrant77, 2011/03/04 13:52

I am waiting for next step. Please answer.

edith, 2011/03/01 17:26

Hello Hrant,

Great work on the speedy translation.
I would like to point out a few places that need changes.
Product names should not be translated. In the following IDs it appears that “DAP” is missing.

In 'Dialogue Window ID: 13 - Confirmation dialog' DAP Message
ID1377 Show DAP Status screen when DAP starts
ID2257 Close DAP
ID62295 Sorry, DAP cannot create more than 32 categories.\nPlease reduce the number of categories.In the following IDs “AlwaysResume” should not be translated

ID1444 Enable AlwaysResume service
ID61317 AlwaysResume is not available when proxy is configured
ID10078 Activate AlwaysResume
ID10076 More information about AlwaysResume\nMore information about AlwaysResume
ID10077 Register OnLine to AlwaysResume service\nRegister OnLine to AlwaysResume serviceIn ID20079 the text should be “DAP is translated by DAP users”. You entered your name in the translation of this ID.
Please note that all translator get credit for their translation. You will see your name as part of the software when choosing 'Armenian' from the 'Language' tab in DAP's main window.

The next step is testing your translation. Once the changes mentioned above will be made, we will upload a testing page for the Armenian language in which you will have an explanation on how to test your translation.

Edith

hrant77, 2011/03/01 18:46

Hi Thanks for answer! OK. I have fixed all of issues. Let's test it!

You could leave a comment if you were logged in.
translation_armenian.txt · Last modified: 2014/01/09 14:31 by admin
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
DAP Home    Download DAP
DAP Wiki - Terms of Use
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki


Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported